Fotogalerie

cz-cesta-pokani-je cz-through-mary_s-obedience cz-this-christmas

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Zjevení Páně – Křest Páně v Jordánu

Jan Křtitel šel do kraje kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je napsáno u proroka Izaiáše:„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží…“ Jan je tedy nabádal: „Neste tedy ovoce odpovídající vašemu pokání… Sekera je již přiložena ke kořeni stromů, a tak každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Lk 3,4-9) Zástupy se jej ptaly, co mají dělat a Jan jim odpovídal, jaké konkrétní kroky pokání má kdo dělat. Dále Boží slovo říká: „A když se křtil všechen lid, stalo se, že byl pokřtěn i Ježíš; a když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.‘“ (v. 21-22)

Podstatou svátku Zjevení Páně je, že Ježíš podstupuje křest pokání.

Úsilí o jednotu – nejdůležitější úkol

Úsilí o jednotu je ten nejdůležitější úkol. V něm se má skrze kříž realizovat čistá láska k Bohu i k duším. Při úsilí o jednotu jsou nejrychleji očišťovány naše city, rozum i vůle. Potom tyto mohutnosti duše může skrze vzájemnou jednotu použít Ježíš.

Starý člověk u jednoho i druhého totiž hlídá Pána Ježíše jako ve vězení a když chceme jít za Ním, je třeba se alespoň dvakrát pokořit. První pokoření je – vyjít ze sebe, ze svého „klidu“ či ze své zraněnosti a sebelítosti. A druhý krok je – pokořit se před starým člověkem, který hlídá mého bližního. Když toto překonám, pak se setkám s živým Ježíšem.

V čem spočívá pravé štěstí a kdo je šťasten

V čem je pravé štěstí? Je zde na zemi? Kdo je šťasten? Myslíte, že ti, kdo dosáhli vrchol kariéry – různí zpěváci, politici na nejvyšších místech, jsou šťastni? Oni šťastní nejsou. Mnozí z nich se dopouštějí sebevraždy. Hluboko v duši mají prázdnotu. Nebo myslíte, že jsou šťastní boháči, když mají milióny v bankách? Nejsou šťastní. Závidět jim nemusíme. Všichni boháči i ti, kteří mají velkou moc a mnoho peněz, vědí, že to všechno ztratí, a to už není štěstí, protože mají strach. Nebo myslíte, že jsou šťastní alkoholici nebo narkomani, anebo cizoložníci? Nejsou šťastní. Jsou otroky hříchu. Mají sice chvilkovou radost, ale potom mají výčitky svědomí a hřích je drží v nepokoji. Kde je tedy štěstí? Štěstí je jedině v lidském srdci, které má spojení s Bohem.

Jak se modlit modlitbu jednoty a moci

Kdo je v modlitbě roztržitý a jen formálně projde modlitební model, má minimální zásluhu. Kdo modlitbu prožívá srdcem, má větší zásluhu. Nejdůležitější je však modlit se s vírou, být soustředěný a být ve spojení s Kristem, s Jeho smrtí – pak působí Boží moc.

Co to znamená, si můžeme přiblížit na příkladu: Za řídícím panelem v atomové elektrárně sedí pán v bílém plášti a sleduje obrazovku před sebou. Nenamáhá se citově prožívat proces, který při štěpení atomu probíhá. Potřebuje být jen koncentrován a přesně vědět, jaká reakce nastane, když stiskne určitá tlačítka, počítat s tím, že začne působit určitá moc, něco se tím ovlivní, uvede do pohybu. Může zvýšit anebo snížit výkonnost elektrárny či dokonce ji celou zastavit. Je jen soustředěný, vše sleduje, řídí.

Největším utrpením v pekle je odloučení duše od Boha

Pravda o pekle je skutečně velmi vážná pravda a s ní je spojené i naše spasení. Pokud počítáme s věčností pekla, vnímáme i závažnost celé Kristovy nauky o spasení, založené na tomto faktu – Kristus přišel na svět, Bůh se stal člověkem, aby nás vytrhl z otroctví ďábla, aby nás vytrhl z pekla a dal nám nový život – věčný život. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul – v pekle, aby nezahynul – ale aby měl život věčný“. (J 3,16) „Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1J 5,11-12) Buď mám Ježíše, anebo Ho nemám. Největším utrpením v pekle je trest odloučení.

Slovo života – 1Kor 10,20-21 (15. 1. 2017 – 29. 1. 2017)

“Nikoliv, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.

Nechci, abyste vešli do společenství s démony.

Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů,

nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů.“

Rozjímání nad 1Kor 10,20-21

Nikoliv, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
Nechci, abyste vešli do společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů,
nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů.

Slovo „nikoliv“ se vztahuje na předcházející verš, kde je položena otázka: „Zda modla něco znamená?“ Tedy nějaká dřevěná modla sama o sobě nic neznamená, démona pouze symbolizuje.

Co se týče přinášení obětí těmto dřevěným či kovovým či z jiného materiálu vyrobeným modlám, platí, že pokrm anebo cokoli je jim obětováno, v žádném případě není obětováno Bohu, ale démonům. Boží slovo dosvědčuje, že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

“Nikoliv, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli do společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů, nemůžete mít účast na stolu Páně a stolu démonů.“

1Kor 10,20-21 (15. 1. 2017 – 29. 1. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]