Fotogalerie

cz-pro-zasluhy-jezise-krista cz-if-the-nation-repents cz-none-of-the-disciples-was-by-the-cross-except-john

Dnes je těžká situace. Co můžeme dělat?

Ďábel nás klame a my věříme lži. Dnes působí duch antikrista a mění myšlení do takové míry, že lidé nerozlišují dobro a zlo. Přímo dýcháme tuto atmosféru z televize, hudby, z kontaktu s lidmi, kteří mají ducha světa. Proto je třeba čerpat sílu v modlitbě, v živém společenství, z Božího slova. Ďábel vytváří veřejné mínění, které není na bázi pravdy, ale na bázi lži, a vytváří tlak na každého z nás. Je však třeba, abychom byli moudří a nenechali se manipulovat skrze masmédia. Masmédia jsou dnes v rukách těch, kteří prosazují filmy, které vedou k morálnímu rozkladu člověka. I skrze obyčejné zprávy se manipuluje s lidmi. Oficiální církevní časopisy, noviny vnášejí dnes ducha světa. Vůbec nevedou křesťana k tomu, aby si uvědomoval podstatné věci, aby byl povzbuzen k pravdivému následování Ježíše. Podávají všelijaké nepodstatné informace a nenápadně úplně mění myšlení a tak ničí pravdivý křesťanský život a odvádějí od živého Krista. Jak těžké je dnes vytrvat bez zdravého společenství. Mnoho lidí vkládá energii do sportu, do politiky… Máme ale přemýšlet a hledat, jak v dnešní situaci žít jako křesťané, jak spasit svou duši, jak chránit svou rodinu.

Sila modlitby

Náš syn máva často akútnu laryngitídu, s ktorou končíme v nemocnici. Nedávno sme sa s manželom modlili svätú hodinu a počas modlitby sme počuli, že syn začína veľmi kašlať, keď zakašľal asi štvrtý raz, obaja sme sa rozbehli k jeho postieľke s bôľom v srdci…

Duch antikrista v církvi

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Máme žít ve víře dnes, ne až zítra

Je třeba stát ve víře, a to živé, i v těch nejmenších maličkostech. V tom je svatost. Vidět tyto maličkosti, přijímat je s vírou a ve víře v nich stát bez reptání na okolnosti, na nepřítele atd. Máme žít ve víře dnes, ne až zítra, i když dnes je zdánlivý klid! Zítřka se nemusíme dožít. Bez živé víry není pravé pokory. Pokora je oběť vnitřní, ale je třeba ji projevovat i zevnějškově podle příkladu Pána Ježíše tichého a pokorného a podle příkladu Jeho Matky, která je otrokyní Pána a stále volá „Fiat“ a „Magnificat“ – „Ať se stane!“ „Děkuji!“ Ať se stane Boží vůle, ne moje!

Slovo života – Mt 8,2-3 (25. 9. – 9. 10. 2016)

„Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl:

„Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl:

„Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství.“

Rozjímání nad Mt 8,2-3

Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.
On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství.

Tato událost se stala, když Ježíš zakončil své kázání na hoře Blahoslavenství, kde nám předložil jednoduchá životní pravidla, která vedou k životu věčnému. Ježíš, aby nás přivedl k podstatě, doplňuje zde to, co Mojžíš, když nám předával Boží zákon, výrazně nevyjádřil. U přikázání: „Nezabiješ!“ Ježíš ukazuje na kořen, a tím je, že nemáme mít ani nenávist v srdci. U přikázání: „Nezcizoložíš!“ Ježíš varuje, že už pohledem se projevuje žádostivost cizoložství. V otázce odpuštění zdůrazňuje: „Bůh vám neodpustí, jestliže vy neodpustíte svému bližnímu“ atd. Na závěr horské řeči je uvedena mimořádně důležitá zásada, kterou Ježíš objasňuje na podobenství o dvou stavitelích. Jeden z nich vybudoval dům rychle, ale bez základů. Jiný postavil základ na skále. Když přišla bouře, ukázalo se, že jen dům postavený na skále Kristova učení obstojí. Ale k stavbě na skále nestačí jen teologické vzdělání, i kdyby bylo sebepravověrnější. Akademický křesťan neobstojí, musí být praktikujícím křesťanem, který Boží slovo – ne současné hereze, ale slovo Boží – nejen slyší, ale ho i realizuje.

Trojjediný Bůh není totožný s bohem půlměsíce

Pokud se pravověrného muslima zeptáte, zda tomu tak je či ne, jasně vám odpoví, že jejich bůh není totožný s Bohem křesťanů. Tvrdí to pouze heretičtí teologové, kteří už o této zdánlivé totožnosti vytvořili falešné veřejné mínění v církvi. Muslimský Alláh podle původní tradice uctívání 360 pohanských božstev v Mekce byl pokládán za nejvyššího z nich, proto tedy Alláhu akbar znamená: Alláh je mezi pohanskými bůžky Mekky nejvyšší. Tento pohanský kult boha Měsíce Alláha nakonec na daném území převládl a šířil se mečem a násilím dál.

Pohanským božstvům – démonům – byly přinášeny lidské oběti. Rituální řezání hlav křesťanům a ostatním „káfirům“ a pronášení během toho modliteb nemá nic společného s úctou k jedinému a pravému Bohu, který nám dal skrze Ježíše Krista své slovo – evangelium. Boží Syn, náš Spasitel, nám nepřikazuje podřezávat krky jinověrcům, ale naopak přikazuje, abychom po Jeho příkladu obětovali i svůj život za našeho bližního. Toto je nejmarkantnější rozdíl mezi islámem a křesťanstvím. Pokud by měsíční bůžek Alláh byl totožný s Bohem, Otcem našeho Spasitele, nepřikazoval by, aby byly jeho dětem rituálně odřezávány hlavy za recitace divných modliteb.

Hledej pravdu! část 27.: Nelze sloužit Bohu i mamonu

Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.

Bohatství

Bohatství je v Bibli pokládáno buď za Boží požehnání, odměnu za spravedlnost, nebo za kletbu. Podle toho, kdo a jak bohatstvím vládne a k čemu ho užívá. Požehnanost bohatství je nejobšírněji popsána u Joba 29, kde těsně souvisí se slávou člověka. Podle Písma bohatství je pro druhé, nikoli pro vlastní potřeby. Job pokládal rozdávání bohatství ne za povinnost, ale za výsadu. Tento ideál se nadobro zvrhl.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství.“

Mt 8,2-3 (25. 9. – 9. 10. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]