Fotogalerie

cz-spend-this-day-in-faith cz-pro-zasluhy-jezise-krista cz-if-the-nation-repents

Z pravdivé jednoty vychází život vzkříšeného Ježíše

Starý člověk má přesné zákonitosti, které jsou velmi jemné. Nejlépe se poznávají a odmaskovávají na sobě, ale ještě intenzivněji, když dva nebo tři chtějí opravdu starého člověka pověsit na kříž, aby o nás platilo: „Spolu s ním jsme zemřeli, spolu s ním jsme byli pohřbeni“, pak bude o nás platit i to, že „spolu s ním jsme byli vzkříšeni“. Zde nejde o fyzickou smrt a fyzické pohřbení a fyzické vzkříšení. Je to otázka víry a života z víry, především těch základních kroků, k nimž se máme denně vracet: 1) zapři sám sebe, 2) vezmi svůj každodenní kříž. Někdy je ten kříž určitou dobu stejný. Někdy je za den v několika nových variantách. Jde především o vzdávání se svých postojů, názorů, zvyků, třeba v maličkostech, což bolí!

Pod lampou: kritika Halíka (12. částí) 1. část

V dnešní historické době stojí Česko i Slovensko před hrozbou islámu, který je v EU systematicky prosazován násilnými migračními kvótami. Islám je ve své podstatě násilné, teroristické náboženství, uctívající nejvyššího (akbar) z 360 bůžků Mekky. Půlměsíční bůžek Alláh si jak v minulosti, tak i dnes nekompromisně žádá rituální lidské oběti. My, jako národ s křesťanskými kořeny, jsme ještě nesehnuli kolena před světovými elitami prosazujícími islamizaci.

Slovenská televize pravidelně vysílá relaci „Pod lampou“. Redaktor pan Hríb přijel do Prahy a natočil v kryptě s knězem T. Halíkem interview. Samozvaný odborník na všechno, Tomáš Halík, prosazuje nejen islamizaci, ale i náboženské hereze způsoby, které jsou mu vlastní. Hríbův pořad s Halíkem je ideologický a oba dva mají stejný cíl.

Komentář BKP k výzvě biskupa Longina z Ukrajiny rumunské církvi

8. 12. 2016

Biskup Longin se obrátil na rumunskou pravoslavnou církev s výzvou: „Opusťte bláznovství cesty ekumenismu!“

Běžný katolík si pojem ekumenismus zaměňuje s pojmem jednota. Kristus se modlil: „Aby všichni jedno byli, jako Ty Otče ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.“ (J 17,21)

„Aby všichni jedno byli“ – tato část se vytrhne z kontextu, a dokonce se vysvětluje tak, že máme tvořit jednotu i s heretiky, aniž by se zřekli hereze. Někteří ekumenisté tvrdí, že máme tvořit jednotu i s pohany, kteří de facto uctívají démony. A to je model tzv. náboženství (církve) New Age.

Máme dát Marii jako Matce prostor, aby nás vedla

Když Ježíš umíral za nás na kříži, dal nám svou Matku slovy: „Hle, tvá Matka!“ Tehdy byl za nás zástupně přítomen učedník Jan, který stál pod křížem, a on přijal Marii do svého nejvlastnějšího – „eis ta idia“ (J 19,27). Potom vzal Marii do skupiny oněch „sto dvaceti“ (viz Sk 1,15), kteří čekali na příchod Ducha Svatého. Byli to apoštolé, učedníci, příbuzní a zbožné ženy. Těch „sto dvacet“ přijalo Marii za svou Matku. Ona se s nimi modlila a oni už v modlitbě byli sjednoceni s tímto novým centrem, novým srdcem, kterým je Maria. Byli tedy jedno srdce a jedna duše. Apoštolé všechno opustili pro Krista a navíc Jan ani nikdy svou rodinu neměl, byl panic, neměl nikoho. Novým domovem mu byla Kristova komunita Dvanácti. Předtím než Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil do nebe, zanechal nám svou Matku Marii a pak seslal Ducha Svatého.

Synod UHKC proti gender ideologii – volba nové hlavy UHKC

8. 12. 2016

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je v současnosti prorockým hlasem volajícího na poušti, vyslovuje svou podporu „Pastýřskému listu Synodu UHKC ohledně nebezpečí genderové ideologie“.

BKP z důvodu potřeby vnitřní obnovy UHKC i ukrajinské společnosti rovněž navrhuje volbu nové hlavy UHKC. Současná hlava UHKC nemá bohužel k tak těžkému úkolu, jako je obnova církve, dostatečné předpoklady.

Několik stěžejních myšlenek, vybraných z vyhlášení Synodu UHKC. Citujeme:

„Pravá podstata a cíl genderové ideologie zůstává veřejnosti skrytá. V následku toho se ukrajinská společnost, vnímavá k utvrzení vlastní důstojnosti a svobody, ocitá v nebezpečí nerozvážně přijmout za pravdu pochybné ateistické teorie. V poslední době se genderové teorie velmi rozšířily a vzrostl světonázorový vliv tohoto systému, který protiřečí křesťanské víře, objektivní vědecké skutečnosti i přirozenému zákonu.

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie

Neposkvrněné početí Panny Marie bylo předpovězeno a zjeveno na počátku svatého Písma, kdy Bůh řekl hadovi-svůdci: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tedy mezi Přesvatou Bohorodičkou a ďáblem je ustanoveno věčné nepřátelství.

Had-svůdce bude stále pod nohou Marie a její noha bude šlapat na jeho hlavu. Bůh stvořil Marii úplně bezhříšnou, neposkvrněnou. Ona od svého početí pod srdcem své matky svaté Anny, při svém narození i v každou chvíli svého života byla bez hříchu. Proto ďábel neměl k Přesvaté Bohorodičce přístup. Neposkvrněnost Marie potvrzují i slova andělského pozdravu: „Zdrávas Maria, milostiplná.“

Boží slovo je mocnější!

Skutečně přichází antikristovská doba, kdy moc negativního slova systematicky podávaného skrze masmédia jako pravda, rozvrací celé říše. Avšak Boží slovo je mocnější! Jen je třeba ho žít a v moci hlásat – třeba mezi čtyřma očima. Je třeba povzbuzovat se Božím slovem; ono má být uprostřed našich společenství. V něm máme ve víře stát. Ono má moc a ještě větší, než slovo negativní. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a dostanete“ (J 15) I my máme zůstávat ve slově a v Duchu, který je s tím slovem spojen – v Duchu Svatém.

Slovo otce patriarcha Eliáše ke svátku Uvedení Panny Marie do chrámu

Slavíme svátek Uvedení Panny Marie do chrámu. Panna Maria byla už jako malé dítě přivedena do chrámu, aby byla posvěcena na službu Bohu. Služba Bohu vyžaduje cele vydat svůj život do Jeho rukou a uvědomovat si, že patříme Bohu, že On je naším Pánem a že se Mu máme každý den znovu a znovu vydávat. Máme Mu dávat svou vůli, pocity, myšlenky i strachy a každý den spojovat své problémy, starosti a bolesti s Ježíšovým utrpením. On nám dá potom sílu nést to ve víře. To vše nás posvěcuje, očišťuje a zároveň to Bůh může využít k duchovní misii.

V den svátku Uvedení do chrámu nám evangelium říká: „Blahoslavení, ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho.“ Na prvním místě Boží slovo uchovávala a realizovala Panna Maria, ať to bylo při vtělení, narození Pána Ježíše, vše co bylo s tím spojené, celý její život i v křížích bylo „ano“ Bohu a vyústilo to smrtí jejího Syna. V sobotu po Velkém pátku znovu se vírou opírá o Boží slovo: „Ale na třetí den vstane z mrtvých.“ Stále věří Bohu.

Bůh nám dal své slovo, abychom ho vtělovali, žili, tedy realizovali. Má nám svítit na cestě k věčnosti. Ale nejprve ho musím slyšet a potom ho mohu realizovat.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Abys jim otevřel oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu a vírou ve Mě dosáhli odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.“

Sk 26,18 (4. 12. – 18. 12. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]