Fotogalerie

cz-none-of-the-disciples-was-by-the-cross-except-john cz-christianity-does-not-consist-in-smiles-decency-success cz-hell-knows-the-power-of-prayer

Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejtěžší tyranii lidstva

28.6.2016

Pseudopapež František při příležitosti návštěvy Arménie v neděli 26. 6. 2016 řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala“.

Odpověď: Římskokatolická církev by se měla omluvit na prvním místě Bohu a dělat pokání z toho, že nenazývá hřích hříchem, že hlásá hereze, které popírají podstatu církve, a synkretismus, který místo úcty k pravému Bohu hlásá úctu k pohanským náboženstvím a jejich démonům (Nostra aetate, 1965). Touto zradou víry stáhla na křesťanské národy prokletí, jehož důsledkem je invaze homosexualismu (viz Ř 1,18n). Dnes ho architekti NWO používají jako prostředek k autogenocidě jednotlivých národů. Katolická církev se nemá ostentativně omlouvat, ale má dělat účinné pokání za to, že těm, které má na svědomí – homosexuálům, nedává účinný prostředek k jejich vysvobození skrze hlásání evangelia v moci a ani je nevybízí k spasitelnému pokání z tohoto hříchu. Naproti tomu papež absurdně chce, aby se křesťané omlouvali za to, že ve shodě s Božím zákonem nazývají homosexualitu hříchem a ohavností (Ř 1,26, Jud 7).

Navíc, velká část homosexuálů jsou i pedofilové. Církev se omlouvala obětem pedofilie a v USA platila dokonce miliony dolarů za soudy. Nyní se František pro změnu homosexuálům, de facto i pedofilům omlouvá. Co brát vážně? Zač se bude omlouvat zítra?

Sebevražedný Velký sněm na Krétě

28. 6. 2016

Biskupům pravoslavné církve

První den Sněmu na Krétě (8. Všepravoslavného koncilu) byl schválen heretický dokument pod názvem „Misie pravoslavné církve v současném světě“. Nelze nazývat misií to, kde není na prvním místě hlásáno obrácení a přijetí Krista jako jediného Spasitele a kde nedochází k vysvobození z otroctví ďábla a z pout pohanství. Zde jde o antimisii, o sebevraždu pravoslavné církve. Dokument začíná frází: „Vklad pravoslavné církve k dosažení míru, spravedlnosti, svobody, bratrství a lásky mezi národy a odstranění rasové a jiné diskriminace.“ Takové fráze dnes používají architekti NWO a zednáři.

Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Prostředky lze shrnout do tří hesel:

1)      odstranění fanatismu: citace dokumentu: „překonání jakéhokoliv projevu fanatismu“. Pravdivé křesťanství hájící Boží zákony je tímto dokumentem už odsouzeno jako fanatismus.

M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník

Stáhnout: M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník:

1. varianta

2. varianta (kniha)

 

autor: o. Václav S. Cigánek

Výzva britskému národu po referendu

25. 6. 2016

Drazí občané Velké Británie,

dne 23. 6. 2016 proběhlo referendum, v němž se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie. Poděkování patří obzvlášť starší generaci, která v rozhodné chvíli dala svůj hlas za vysvobození z žaláře národů. Lisabonská smlouva cynicky legalizovala všechny morální zvrácenosti včetně homosexualismu, transsexualismu, zoofilie a jiných. Program Evropské unie se tak stal plánovanou sebevraždou evropského kontinentu. Tato topící se loď odhodila morální principy a odsekla zdravé kořeny křesťanství a Božího Desatera, na nichž byla vybudována evropská kultura. Program sebezničení je celosvětově plánován nadnárodními strukturami světových bankéřů ovlivněnými zednářskými lóžemi, které se ve svém 33. stupni zasvěcují satanu. Ideologie homosexualismu spojená s kradením dětí, jejich morální i psychickou devastací a tyranií patří mezi nejtěžší zločiny lidstva. Tato ideologie, systematicky rozvíjející egoismus, materialismus a hedonismus vede k degeneraci jedince, rodiny i celých národů. Britský národ byl postaven na zdravých základech křesťanství a morálních hodnot. Typické anglické gentlemanství se projevovalo praktickou láskou k bližnímu a ochranou bezbranných a slabých. Dnes je však vlivem masmédií, která mají v rukou nadnárodní struktury NWO, mladá generace systematicky devastována, de facto odsouzena k pomalému vykrvácení. Odpadem od pravdivého křesťanství vzniklo duchovní vakuum, které otvírá dveře islamizaci Velké Británie. Nepomůže jen vystoupení z EU, musí být učiněn další krok – pravdivé pokání, vrácení se ke svým zdravým, křesťanským kořenům.

Vězení za výchovu

23. 6. 2016

Poslancům Státní Dumy RF

7. června 2016 byl Státní Dumou RF přijat v druhém čtení návrh zákona č. 953369-6. Jde o vnesení podstatných změn do článku 116 Trestního zákoníku RF. Tyto změny fakticky zakazují jakékoliv potrestání dítěte. Pro rodiče, rodinu i národ tím Duma de facto schválila sebevražedný zákon. Budou následovat další zákony podle západního modelu s cílem autogenocidy Ruska?

Je třeba zdůraznit, že tento návrh zákona je přímým protikladem toho návrhu zákona, který byl ve státní Dumě zaevidován na doporučení prezidenta RF.

Jestliže se nějaký zákon mění, musí být jasně řečeno, v čem je původní zákon zlý a u nového se musí ukázat na nebezpečí zneužití. Společnost má být odborníky poučena. Dnes se ale pod pozitivními pojmy přijímají zločinné zákony. Veřejnost o tomto podvodu není informována. Navíc nejsou informováni ani sami poslanci, kteří tyto zločinné zákony schvalují. Jde o podvod a mezinárodní organizovaný zločin.

Velký sněm na Krétě – velký podvod

24. 6. 2016

Biskupům pravoslavné církve

Nejspornějším dokumentem vlčího sněmu na Krétě je „Misie pravoslavné církve v současném světě“. Obsahuje několik zásadních, skrytých herezí. Projekt dokumentu byl přijat už 21.-28.1. v Chambésy a nyní byl na Krétě hned první den definitivně schválen. Kdo je autorem tohoto zločinného dokumentu? Heretičtí teologové – na objednávku patriarchy Kirilla. On spolu s apostatou Bartolomějem nese zodpovědnost za jeho formulování i za jeho schválení. To, že apostata Kirill a jeho delegáti nepřijeli na Krétu, je pouze strategickým manévrem. Cílem Kirilla nadále zůstává prosadit heretické dokumenty v umělé autoritě Sněmu (8. Všepravoslavného koncilu) a přitom neztratit před ruskou pravoslavnou církví image pravověrnosti. Následně bude stačit jen ocitovat frázi o jednotě a postupně akceptovat hereze schválené na vlčím Sněmu. Kirill to už začal realizovat i svou zdravicí. Pod frázemi, že se Kristus modlil za jednotu církve, absurdně vyžaduje totální jednotu ne s Kristovým evangeliem a s Kristem, ale s herezemi a s antikristem!

Apostaté Kirill s Bartolomějem se ve skutečnosti klanějí antikristovskému bohu NWO spolu se světovými bankéři a zednářskými elitami. Globalizace má za cíl holocaust planety na zlatou miliardu. Fyzický holocaust jim ale nestačí.

Jednota patriarchy Kirilla s vlčím sněmem na Krétě

24.6.2016

Biskupům pravoslavné církve

V souvislosti s 8. Všepravoslavným koncilem (Velkým sněmem) i s jeho prvním pokusem na Krétě je třeba položit nejpodstatnější otázky:

Otázka: Co je podstatou křesťanství?

Odpověď: Podstatou křesťanství je spasitelná víra v Ježíše Krista, která spočívá v přiznání si vlastních hříchů a ve víře, že Ježíš Kristus jako jediný Spasitel lidstva odpouští hříchy. Toto Sněm, připravený Kirillem, zcela bojkotuje.

Otázka: Má křesťanství povinnost konat misii pohanům i za cenu mučednické smrti?

Odpověď: Všichni apoštolé hlásali evangelium pohanům a za toto svědectví o jedinečnosti spásy v Kristu zemřeli mučednickou smrtí. V tom je následovaly tisíce misionářů, kteří se rozešli do celého světa, aby pohanům zvěstovali evangelium. Dnes Sněm de facto misii popírá, nazývá ji projevem fanatismu a tvrdí, že nesmí dojít ani k pokusu, aby dominovala jedna religie nad druhými.

Kázání otce patriarchy Eliáše ve svátek narození Jana Křtitele

Události spojené s narozením Jana Křtitele nám popisuje 1. kapitola Lukášova evangelia. Písmo svaté říká o rodičích Jana Křtitele, Zachariášovi a Alžbětě, že oba byli v Božích očích spravedliví a chodili bezúhonně ve všech Pánových přikázáních a ustanoveních. Neměli však dítě, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. Zachariáš byl starozákonním knězem. Když na něj řada připadla, aby konal svou kněžskou službu, vešel do chrámu a obětoval kadidlo. Tehdy se mu ukázal Pánův anděl. Když ho Zachariáš spatřil, zděsil se a padl na něj strach. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a Alžběta, tvá manželka, ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ (Lk 1,13) Ale Zachariáš na to reagoval slovy: „Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a také má manželka je v pokročilém věku.“ (Lk 1,18) Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, ten, který stojí před Boží tváří, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tyto radostné zprávy. A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svém čase naplní.“ (Lk 1,19-20)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“

Mt 7,5 (19. 6. – 3. 7. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]