Fotogalerie

cz-fasting-serves-to-strengthen-our-faith cz-do-not-suffer-alone cz-heaven-is-beautiful

Zapři sám sebe a Boží moc bude působit

Musíme zajet na hlubinu. Být s Ježíšem bičovaným, trním korunovaným a poplivaným. Jde o vnitřní postoj. Apoštol Pavel říká: „Mějte to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši… On se ponížil až na smrt.“ Ano, Pán Ježíš nám dal příklad. On jasně říká: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Zapření sama sebe není pouze fyzické. Jde především o zapření svého „já“, kořene našeho ega, starého člověka, který chce vše plně brát do svých rukou. To zapření je i v oblasti myšlení, našich pocitů a týká se i naší vnitřní a zevnější kázně. Je to i otázka zvědavosti očí, otázka upřednostňování různých nepodstatných informací před plněním vůle Boží v dané situaci. Například někdy k nám Bůh mluví a chce po nás v určité maličkosti kázeň. Tehdy má člověk mimořádné nutkání dělat všechno možné, jen ne zřeknout se svých myšlenek a plánů a nakontaktovat se na Boží myšlenku a Boží přítomnost.

Bůh po nás – a to je podstata svatosti – chce poslušnost víry, která je většinou spojena s malými zevnějšími sebezápory, ale především s těmi vnitřními. Totiž problém je v tom, že člověk chce prosazovat své vize. Bůh nám je třeba i dá, abychom nebyli úplně prázdní, protože prázdnota může působit negativně a každý ji nezvládne. Proto nám Bůh dává i různé vize, ale pak po nás chce obětování tohoto svého Izáka tak, jak to chtěl po Abrahámovi.

Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď!

25.2.2017

Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony. Pokud jsou masmédia jejich hlásnými troubami, mají spoluúčast na zločinu a měla by být rovněž adekvátně trestána vysokými pokutami či zákazem činnosti. Jestli tyto spravedlivé zákony v USA doposud nejsou, je třeba, aby byly proti těmto zákulisním zločincům ustanoveny.

Rozjímání nad 2Kor 4,10-11

„Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt,
aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“

Co předchází tomuto verši? Verš 8-9: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích, jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“ Ve verši 10. a 11., které si budeme připomínat po dva týdny jako slovo života, se mluví o Ježíšově smrti a Ježíšově životě. Je řečeno: „Stále jsme vydáváni na smrt pro Ježíše.“ Jak máme chápat a realizovat toto slovo? Slovo „stále“ znamená, že se něco znovu a znovu opakuje. To neznamená sekunda za sekundou, ale v určitých momentech se děje stále to samé – jsme vydáváni do Kristovy smrti. Výraz „stále“ dále prozrazuje, že se tento výrok apoštola Pavla nevztahuje ani tak na fyzické mučednictví, protože to je jen jednou, ale na vnitřní umírání pro Ježíše, a to můžeme opakovat každý den.

Slovo života – 2Kor 4,10-11 (26. 2. – 12. 3. 2017)

„Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti,

aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.

Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt,

aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“

Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 2.: Hereze historicko-kritické metody v teologii

Postní doba 2017

Historicko-kritická metoda v teologii (HKT) si dnes dělá nárok na výhradní právo vysvětlovat Písmo svaté, a tím i celé katolické učení. HKT se nepodřídila Boží inspiraci ani Tradici církve ve věcech učení (dogmat) a mravů. Je založena na ateistické filosofii, neakceptuje žádný zázrak, popírá Kristovo vzkříšení, neakceptuje, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, tak, jak to církev učila 2000 let. HKT má heretické učení, ve kterém Krista rozděluje na Krista historického a Krista (falešné) víry, kterého si prý vysnila první obec věřících.

Svatý Bazil volá v době, kdy je církev vnitřně ničena bludem arianismu: „…Veškerá inteligence těch, kdo jsou učení ve slově, je naplněna klamem falešných a polopravdivých tvrzení tak, jako je oko naplněné prachem.“ … „Všichni tito lidé jsou poraženi nevyléčitelnou epidemií bláznivé lásky ke slávě, takže každý touží být výše než druhý, ale ve skutečnosti v tom samém čase se jejich loď potápí na dno strašné hlubiny.“ … „Každý hraniční znak (dogma) zasazený otci církve je pohnut, každý základ, každá tvrz zdravého pohledu pravé víry je otřesena

Modernismus a církevní eutanázie /2. část/

22. 2. 2017

Začátkem 18. století byl založen polotajný spolek svobodných zednářů. Je to snůška gnóze a okultismu. Cílem zednářů je zničit křesťanství a nastolit úctu satanovi zavedením globální nadvlády. Pokud se katolík stal členem lóže, automaticky je tím vyloučen z církve a není už křesťanem! V 18. století povstalo pod vlivem zednářů hnutí zvané osvícenství. Mělo vliv nejen na světské dění, ale i na církev. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ten sledoval přizpůsobení pravd víry světu – tzv. aggiornamento. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o duchovní eutanazii.

Sv. Pius X. vydal encykliku Pascendi Dominici gregis (1907) a zavedl antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala. Zednáři využili modernistické a liberální preláty, kněze a teology. Vytvořili s nimi jednotu v boji za změnu myšlení (antimetanoia) v církvi. Modernistické (liberální) myšlení je v podstatě myšlení zednářů. Obojí prosazují, že křesťanství a pohanské kulty jsou rovnocennými cestami ke spáse, že není rozdíl mezi pravým Bohem a bůžky – démony hinduismu, buddhismu či pseudobohem islámu a že je třeba pravdy víry i církev přizpůsobit světu, tedy světskému myšlení (aggiornamento).

Papežská neomylnost a realita herezí /1. část/

22. 2. 2017

Dnes vystupuje František jako hrobař papežství a církve.

Jaký je pravý smysl papežství – neomylnosti a primátu? Už od prvních století byl papež ochrannou skálou církve, kterou „pekelné brány nepřemohou“ (Mt 16,18). Podstatou církve je zachování spasitelných pravd víry, která je založena na osobním vztahu ke Kristu. Na I. Vaticanu (1871) bylo formulováno dogma o neomylnosti papeže. Neomylnost se vztahuje na oblast víry a mravů. V historii církve však byli i papežové, kteří se buď dopustili hereze, nebo ji schválili či svým životem dokazovali, že jsou apostaté (ztratili víru v Krista). Po prohlášení dogmatu o neomylnosti papeže začali nepřátelé církve – zednáři – konstruovat plán, jak nejefektivněji – prostřednictvím úřadu apoštola Petra – zničit církev a víru v Krista. V zednářském dokumentu Alta Vendita se uvádí: „Budou si myslet, že jdou pod praporem Petrových klíčů, ale už dávno půjdou pod naším praporem…“

Katolíci – jak prostý lid, tak kněží a biskupové – jsou přesvědčeni, že Bůh nemůže dopustit, aby byl zvolen papež – heretik. Vůbec nepřipouštějí, že by se papež mohl dopustit hereze nebo že by snad mohl odpadnout od víry. To je ale tragický omyl! Je to stejně primitivní myšlení, jako když si židé mysleli, že Bůh nemůže dopustit zboření chrámu. Bůh to dopustit může, když lidé a hierarchie odpadnou od Boha.

Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Část 1.: Diagnóza doby

Postní doba 2017

Úvod:

Tento rok 2017 je historický nejen tím, že je 100. výročí výzvy Bohorodičky z Fatimy k pokání (i 100 let od revoluce v Rusku), ale je i 300. výročí založení polotajné satanské organizace. Jejím cílem je zničení všech morálních hodnot a nastolení globální satanizace lidstva – autogenocida na zemi a peklo po smrti. Dnes tato organizace tvoří dokonce jednotu s apostatickým Vatikánem. O církvi Ježíš v souvislosti s Petrovým úřadem řekl: „Brány pekelné ji (církev) nepřemohou“ (Mt 16,18). Nepřemohou, ale pokud vedení církve a rovněž prostí věřící nebudou konat pravdivé pokání, z církve zůstane jen malé stádečko!

V sedmi poučeních pro Dobu postní 2017 předkládáme aktuální témata, které se týkají podstaty obnovy církve:

1) Diagnóza doby
2) Hereze historicko-kritické metody v teologii (neomodernismus)
3) Dědičný hřích (v Adamovi) a osvobození (v Kristu)
4) Obrácení – osobní vztah k Ježíši Kristu
5) Hereze synkretismu
6) II. vatikánský koncil a hereze
7) Aktuálně o papeži a papežství

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“

2Kor 4,10-11 (26. 2. – 12. 3. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]