Fotogalerie

cz-none-of-the-disciples-was-by-the-cross-except-john cz-christianity-does-not-consist-in-smiles-decency-success cz-hell-knows-the-power-of-prayer

Čím tvrdší boj – tím více třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši

Pán nám ukazuje, že čím tvrdší a hlubší je boj – tím více je třeba pokory a odevzdanosti Pánu Ježíši, tím více musíme vycházet ze sebe! Zde už nelze ani hájit Boží pravdu a spravedlnost něčím dobrým a lidským. Zde platí jen jedno: přijímat kříž a vcházet do smrti, ale s Kristem skrze Pannu Marii. Toto je cesta – cesta smrti ke vzkříšení.

Strategie duchovní války

20. 7. 2016

Politickým a církevním představitelům EU a Ruska

Ve 2. světové válce se Rusko delší čas nebránilo, protože nemohlo uvěřit, že Hitler je nepřítel a napadl je. Když ale poznalo pravdu, zkoncentrovalo zbrojní závody na Ural, intenzivně se postavilo na odpor a nad fašismem zvítězilo.

Probíhá duchovní a psychologická válka. Nejrychleji postupuje, když se napadený nebrání. Nepřítel, který má za cíl fyzickou, ale i duchovní autogenocidu planety, neplýtvá energií, a proto hlavní důraz klade na strategii. Jak dosáhnout toho, aby byl boj co nejefektivnější? Jak dosáhnout toho, aby se napadený nebránil a se svou likvidací spolupracoval? Napadený musí být oklamán, musí zlo pokládat za dobro a musí ho přijmout za své. Proto jako nejefektivnější prostředky boje jsou používány pozitivní pojmy. Dále boj musí být veden ne vnějškově, ale skrze vlastní vnitřní struktury napadeného. V této strategii je rovněž důležité, aby se ani nevědělo, kdo vlastně nepřítel je a jakými zbraněmi bojuje. Nejdůležitější vojenskou silou v této psychologické válce jsou mozky, které vymýšlejí technologie, jak využít princip dědičného hříchu v duši. Porušená přirozenost – starý člověk v nás – miluje lež. Jeho hlavním programem je sebevražda. Síla sebeklamu je tak velká, že nakonec člověk jde do pekla ve svém vlastním zájmu.

Máme být závislí jen na Ježíši

Pán nás často vychovává, abychom na ničem nelpěli, na žádné formě, na žádné představě, byli úplně chudí duchem a usilovali jen o jedno – o Něho samého, aby nám Ho nic nenahradilo a v ničem abychom neměli hluboké uspokojení jedině v Něm, který nás od věčnosti miloval a kvůli nám se ponížil až k smrti a to k smrti kříže.

Kázání otce patriarchy Eliáše na svátek proroka Eliáše

První chrám na území Ukrajiny byl zasvěcen svatému proroku Eliášovi.

Duch prorocký je velmi potřebný k vedení Božího lidu. V Písmu svatém máme čtyři hlavní proroky – Izajáš, Jeremiáš, Daniel a Ezechiel. Nazýváme je velkými proroky. Knihy s jejich proroctvími tvoří část Písma svatého. Potom je dvanáct malých proroků – Malachiáš, Ozeáš a jiní. Kniha proroka Eliáše však v Písmu svatém není, ani proroka Elíši. Ano, i Mojžíš měl ducha prorockého, ale největším z proroků Starého zákona je prorok Eliáš. Novozákonní prorok Jan Křtitel vlastně přijal ducha proroka Eliáše. Ježíš se o tom několikrát zmiňuje v evangeliu, když mluví o Janu Křtiteli, že on je ten Eliáš, který měl přijít.

Co je duch proroka Eliáše? Můžeme i my přijmout ducha proroka Eliáše? I my máme Ducha Božího. Když čteme 14. kapitolu listu Korintským, mluví se tam o tom, že duch prorocký hovoří skrze proroky. Ve vyznání víry se modlíme, že Duch Boží mluvil ústy proroků, tedy je to Duch svatý, který skrze proroky hovoří. Skrze Ducha svatého přišlo Slovo Boží – samotný Bůh se stal člověkem. Ve 4. kapitole listu Efezským je napsáno, že církev je zbudovaná na apoštolech a prorocích. I Mojžíš si přál, aby celý národ byli proroci. Pokud se člověk opravdu otevře Boží pravdě, obrátí se, upřímně činí pokání, nechodí v irealitě, ale v realitě a nazývá hřích hříchem, zlo zlem, dobro dobrem, pravdu pravdou a lež lží, pak Duch Boží skrze takového pravdivého člověka může působit.

Vyhlášení anathemy na „patriarchu“ Bartoloměje

12. 7. 2016

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.

Důvod:

Inicioval a potvrdil lžisněm na Krétě. Na lžisněmu potvrdil heretický dokument „Misie pravoslavné církve v současném světě“:

a)    Prosazuje herezi ekumenismu, který odmítá ortodoxii a pokání, bez nichž není jednoty v Kristu (srov. J 17,21). Dnes ekumenismus prosazuje internáboženský dialog na bázi úcty k pohanským bohům – démonům (srov. Nostra aetate 1965). To je rouhání a hřích proti Duchu svatému.

Archimandrita Metoděj z Athosu pod anathemou

16. 7. 2016

Archimandritům a mnichům

Posvátné hory Athos

A) Po skončení Krétského lžisněmu pět mnichů srbského monastýru Chilandar na Athosu vystoupilo s oprávněným protestem.

Citace z prohlášení mnichů: „Na krétském lžisněmu byl ekumenismus ‚přijat‘ jako učení pravoslavné církve…“

Odpověď: Ekumenismus odmítá ortodoxii a pravdivé pokání, bez nichž není jednota v Kristu (srov. J 17,20-21), je zradou Krista – duchovní sebevraždou. Dnes ekumenismus prosazuje tzv. internáboženský dialog na bázi úcty k pohanským bohům – démonům (srov. II. Vaticanum). Toto je neúcta a zrada Nejvýš svatého Trojjediného Boha! Vytvářet ekumenismus s Vatikánem v současné době znamená přijmout všechny jeho hereze. Ty popírají Kristovu vykupitelskou smrt na kříži jako jedinou cestu ke spáse, Kristovo reálné a historické vzkříšení, a dokonce i Božskou inspiraci Písma svatého.

Citace z prohlášení mnichů: „…v důsledku toho nemůžeme přicházet na liturgie a přistupovat k přijímání tam, kde je zmiňován arciheretik Bartoloměj, který tuto herezi prosadil.“

Žádost o navrácení baziliky Hagia Sofia

17. 7. 2016
Prezidentu Turecka
Recepu Tayyipu Erdoğanovi
Turecké vládě

Vážený pane prezidente,

vážení představitelé turecké vlády,

obracíme se na vás s žádostí, aby historická bazilika Hagia Sofia byla opět navrácena pravoslavným křesťanům k slavení bohoslužeb.

Tato bazilika sloužila do roku 1453 jako hlavní křesťanský chrám města Konstantinopole. Po násilné islamizaci křesťanského území zde zůstalo pouze 0,1 % křesťanů. Bazilika byla přebudována na mešitu. Žádáme, aby tato historická, sakrální budova byla uvedena do původního stavu a navrácena. Rovněž žádáme, aby byla v Turecku odstraněna diskriminace křesťanů a dána jim náboženská svoboda.

Za posledních 40 let křesťanské evropské státy pomohly vystavět na svém území pro muslimské migranty stovky mešit. Křesťané nečiní žádné překážky přistěhovalým muslimům, aby si zde plnili své náboženské povinnosti. V Istanbulu, který se pokládá za evropské město, žádáme stejnou vstřícnost vůči křesťanům.

V Božím světle uvidíme světlo (Ž 36)

Všimněme si, že někteří lidé, zvláště vědečtí pracovníci, kteří hledají určité zákonitosti v říši hmoty, ať už jsou to různé vědecké výzkumy v technice či v medicíně, dovedou celé roky pečlivě hledat a zkoumat, aby objevili nějaký zákon. Když něco objeví, mají z toho určitý požitek. My máme v Bohu poznávat určitá tajemství. Tajemství dobra i zla, tajemství celé historie lidstva i duchovního boje s démony, tajemství Boží lásky, Boží velikosti a jiná tajemství, která budeme poznávat v Božím světle v nebi. Zde vidíme jen jako v zrcadle (1Kor 13, 12), matně, ale tam budeme vidět Boha i pravdu tváří v tvář. Skrze poznání člověk získává určité štěstí, určitou náplň. V nebi bude poznávání pravd stále hlubší a hlubší.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“

Mt 7,7 (17. 7. – 31. 7. 2016)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]