Prorocké slovo pro Ukrajinu

Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Jud 7)

Hospodin řekl: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.“ (Dt 30,19)

Vážení představitelé křesťanských církví, biskupové, kněží, mniši i ostatní křesťané a občané dobré vůle!

Dne 21. 10. 2016 byl tzv. expertní radou (LGBT) při Parlamentu Ukrajiny prosazen návrh zákona o tzv. civilním partnerství, neboli o uzavírání manželství homosexuálů. Bůh dnes skrze nás vybízí každého upřímného Ukrajince: Nebuď lhostejný k sebevražednému programu, do kterého tento návrh zákona patří! My, biskupové Byzantského katolického patriarchátu (BKP), jsme byli do roku 2015 na Ukrajině. Známe ukrajinskou mentalitu a milujeme ukrajinský národ. Chceme jeho dobro časné i věčné!

Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině?

29.3.2016

Křesťanským církvím Ukrajiny

Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů.

Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy včetně Ruska. V Petrohradě proběhla velká manifestace za vystoupení Ruska z Rady Evropy právě kvůli této likvidační smlouvě, která ničí všechny morální hodnoty a zavádí nový orgán (GREVIO, viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33120) uvádějící do chodu mechanismus krádeží dětí rodičům pod pokryteckými důvody tzv. domácího násilí. Toto pirátství a zločiny na dětech i rodičích vede k sebezničení národa.

Výzva všem biskupům – pravoslavným i katolickým – a představitelům církve na Ukrajině

4.7.2015

Vážení biskupové a představitelé křesťanských církví!

Každému křesťanu je jasné, že homosexualismus vede k morální devastaci jedince, rodiny i společnosti. Je Bohem zakázaný jako těžký hřích a je nazván odpuzujícím slovem „ohavnost“. Boží slovo na několika místech varuje všechny generace před touto zvráceností. Duch Boží skrze apoštola Petra a apoštola Judu zdůrazňuje, že trest zničení Sodomy a Gomory ohněm je výstražným znamením pro celé lidstvo i všechna pokolení (srov. 2 Pt 2,6; Jud 7).

Co se týče tzv. antidiskriminačních zákonů a práv sexuálních menšin, tyto pozitivní termíny jsou velkým podvodem. Ve skutečnosti jde o diskriminaci 99 % obyvatel zvrácenými lidmi, nejen homosexuály, ale i pedofily, sadomasochisty, nekrofily a jinými devianty, kteří se nazývají sexuálními menšinami. Podle tzv. standardů Západu dostanou právo diskriminovat a morálně ničit všechno obyvatelstvo Ukrajiny, zvláště mladou generaci. Devianti i ti, kdo je zneužívají, mají úpravou Konstituce dostat plnou vládu započat morální i fyzickou autogenocidu Ukrajiny.

Nedovolte změny v Konstituci!

4.7.2015

Prezident Ukrajiny

Petr Porošenko

Vážený pane prezidente,

28. července 2015 si připomeneme tisícileté jubileum smrti sv. Vladimíra. Jako křesťanský panovník prosazoval 27 let v Kyjevě i v celé Kyjevské Rusi Boží zákony. Postavil se proti krutosti pohanství s jeho zvrácenostmi a lidskými oběťmi démonům. Když se sv. Vladimír stal několik let před smrtí milosrdný vůči zločincům, hlava církve ho spolu s moudrými muži napomenul: „Jestliže nebudeš trestat zlé, uškodíš dobrým a zaviníš rozbujení zločinnosti.“

Co jsou tzv. „práva sexuálních menšin“ a tzv. antidiskriminační zákony? Ve skutečnosti jde o demagogii a zavádění tvrdé diskriminace 99 % Ukrajinců, spojené s vězeními a nespravedlivými tresty. De facto jde o likvidaci národa sexuálními devianty – homosexuály, transsexuály, sadomasochisty, zoofily, nekrofily, pedofily a jinými psychicky chorými individui a zločinci. Přijetím nových „standardů“ do Konstituce dostanou tito devianti právo beztrestně páchat své zločiny. Kdo se jim bude bránit, bude ocejchován jako homofob, zoofob nebo nekrofob a následně trestán jako narušitel nové Konstituce. Upravená Konstituce bude veřejným zřeknutím se svých křesťanských kořenů i národní tradice. Bude vzpourou proti Bohu, připravující cestu k morální a fyzické autogenocidě Ukrajiny.

Gender ideologie

Lvov, 1. 3. 2014

Členům zastupitelstev oblastních rad

Vážení členové zastupitelstev,

krátce vás chceme informovat o podstatě gender ideologie. Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.

Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to ať už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.

Nebezpečí schválení Římského statutu

Přijetí Římského statutu Ukrajinou by vedlo k pronásledování křesťanů, ohrožení rodiny a postupnému uzákoňování různých sexuálních zvráceností. Dnes už se uzákonění homosexuálních svazků, tzv. adopce dětí homosexuály, zvrácená sexuální „výchova“ dětí považuje za evropské standardy a prioritu politiky EU a USA. Ochrana sexuálních zvráceností, nespravedlivé a bezdůvodné udílení nadstandardních výhod skupině LGBT se staly předmětem rezolucí různých mezinárodních organizací. Tato politika ničí rodinu a představuje pro stát, vybudovaný na křesťanských morálních principech, velké nebezpečí. Povede k drastickému pronásledování rodičů, křesťanů, bude příčinou autogenocidy a urychleného vymírání národa.

Podepsání Římského statutu by znamenalo podřízení Ukrajiny Mezinárodnímu trestnímu soudu. Znamenalo by to, že křesťané by byli podle nových mezinárodních standardů homofoby, tedy lidmi, kteří prý diskriminují a pronásledují skupinu LGBT.

Kritika nového genderového zákona

Lvov, 15. ledna 2014

 

Poslanec David Žvaňa oznámil, že ve schváleném zákonu о provedení voleb je stanovena norma pro genderové zastoupení ve volebních seznamech. Tato norma stanoví, že minimálně 30% kandidátů do parlamentu musí tvořit ženy.

V roce 2010 byl rezolucí 1728 PSRE změněn význam slova gender. Nyní už tento termín užívaný v zákonech neznamená prosté vyjádření pohlaví. Podstatou gender ideologie je, že muž má právo o sobě prohlásit, že je ženou, a opačně. Má právo změnit účes, oblečení, užívat hormonální léky nebo se nechat přeoperovat. I kdyby nic na své fyziologii nezměnil, ale pouze tvrdil, že už není mužem, ale ženou, stát musí jeho rozhodnutí plně akceptovat. Povinností státních úřadů pak je vystavit mu dokumenty jako ženě.

Zákaz praktik alternativní medicíny

Lvov, 11. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny

Vážená paní ministryně,

žádáme Vás o vydání zákazu na praktikování podvodné alternativní medicíny. Na prvním místě jde o homeopatii (viz odborná studie Prof. MUDr. K. Heřt „Alternativní medicína, možnosti a rizika“, 1995, Praha).

Homeopatie je v podstatě masovým podvodem v medicíně. Každý odborník, lékař, farmaceut si musí klepat na čelo, jak jsou lidé klamáni a okrádáni o peníze, a navíc, jak cynicky a nebezpečně je tím ohroženo jejich zdraví.

V roce 1995 zakázala Lékařská komora na Slovensku tzv. alternativní medicínu, především homeopatii a akupunkturu z důvodu, že se zanedbává normální medicína, což způsobilo několik smrtelných případů.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]