Modernismus a církevní eutanázie – 2. část (+ video)

22. 2. 2017

Začátkem 18. století byl založen polotajný spolek svobodných zednářů. Je to snůška gnóze a okultismu. Cílem zednářů je zničit křesťanství a nastolit úctu satanovi zavedením globální nadvlády. Pokud se katolík stal členem lóže, automaticky je tím vyloučen z církve a není už křesťanem!

V 18. století povstalo pod vlivem zednářů hnutí zvané osvícenství. Mělo vliv nejen na světské dění, ale i na církev. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ten sledoval přizpůsobení pravd víry světu – tzv. aggiornamento. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o duchovní eutanazii.

Sv. Pius X. vydal encykliku Pascendi Dominici gregis (1907) a zavedl antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala. Zednáři využili modernistické a liberální preláty, kněze a teology. Vytvořili s nimi jednotu v boji za změnu myšlení (antimetanoia) v církvi. Modernistické (liberální) myšlení je v podstatě myšlení zednářů. Obojí prosazují, že křesťanství a pohanské kulty jsou rovnocennými cestami ke spáse, že není rozdíl mezi pravým Bohem a bůžky – démony hinduismu, buddhismu či pseudobohem islámu a že je třeba pravdy víry i církev přizpůsobit světu, tedy světskému myšlení (aggiornamento).

Strategie duchovní války

20. 7. 2016

Politickým a církevním představitelům EU a Ruska

Ve 2. světové válce se Rusko delší čas nebránilo, protože nemohlo uvěřit, že Hitler je nepřítel a napadl je. Když ale poznalo pravdu, zkoncentrovalo zbrojní závody na Ural, intenzivně se postavilo na odpor a nad fašismem zvítězilo.

Probíhá duchovní a psychologická válka. Nejrychleji postupuje, když se napadený nebrání. Nepřítel, který má za cíl fyzickou, ale i duchovní autogenocidu planety, neplýtvá energií, a proto hlavní důraz klade na strategii. Jak dosáhnout toho, aby byl boj co nejefektivnější? Jak dosáhnout toho, aby se napadený nebránil a se svou likvidací spolupracoval? Napadený musí být oklamán, musí zlo pokládat za dobro a musí ho přijmout za své. Proto jako nejefektivnější prostředky boje jsou používány pozitivní pojmy. Dále boj musí být veden ne vnějškově, ale skrze vlastní vnitřní struktury napadeného. V této strategii je rovněž důležité, aby se ani nevědělo, kdo vlastně nepřítel je a jakými zbraněmi bojuje. Nejdůležitější vojenskou silou v této psychologické válce jsou mozky, které vymýšlejí technologie, jak využít princip dědičného hříchu v duši. Porušená přirozenost – starý člověk v nás – miluje lež. Jeho hlavním programem je sebevražda. Síla sebeklamu je tak velká, že nakonec člověk jde do pekla ve svém vlastním zájmu.

Papežovo „milosrdenství“ má na svědomí nejtěžší tyranii lidstva

28.6.2016

Pseudopapež František při příležitosti návštěvy Arménie v neděli 26. 6. 2016 řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala“.

Odpověď: Římskokatolická církev by se měla omluvit na prvním místě Bohu a dělat pokání z toho, že nenazývá hřích hříchem, že hlásá hereze, které popírají podstatu církve, a synkretismus, který místo úcty k pravému Bohu hlásá úctu k pohanským náboženstvím a jejich démonům (Nostra aetate, 1965). Touto zradou víry stáhla na křesťanské národy prokletí, jehož důsledkem je invaze homosexualismu (viz Ř 1,18n). Dnes ho architekti NWO používají jako prostředek k autogenocidě jednotlivých národů. Katolická církev se nemá ostentativně omlouvat, ale má dělat účinné pokání za to, že těm, které má na svědomí – homosexuálům, nedává účinný prostředek k jejich vysvobození skrze hlásání evangelia v moci a ani je nevybízí k spasitelnému pokání z tohoto hříchu. Naproti tomu papež absurdně chce, aby se křesťané omlouvali za to, že ve shodě s Božím zákonem nazývají homosexualitu hříchem a ohavností (Ř 1,26, Jud 7).

Navíc, velká část homosexuálů jsou i pedofilové. Církev se omlouvala obětem pedofilie a v USA platila dokonce miliony dolarů za soudy. Nyní se František pro změnu homosexuálům, de facto i pedofilům omlouvá. Co brát vážně? Zač se bude omlouvat zítra?

Hledej pravdu! část 14.: Polotajná organizace zednářů

Organizace zednářů se zaměřuje na tzv. elitu, na vůdčí osobnosti v církvi i v národě. Slibuje jim zabezpečení kariéry, popřípadě finance. Tato organizace vystupuje jako národu prospěšná, ale ve skutečnosti koná pravý opak. Organizace je polotajná a je rozdělená na 33 stupňů podle zasvěcení. Veřejnosti se odkrývají jen počáteční stupně, vyšší se utajují. Adeptem k přijetí do této organizace může být kdokoliv – formální katolík, ateista, muslim, buddhista… musí však respektovat základní linii poslušnosti. Pokud adept ve vážných věcech přestoupí pravidla, hrozí mu těžké tresty, a dokonce smrt. Proto už v počátečním zasvěcení je mu položen meč k šíji, aby si byl vědom, že pokud se dopustí zrady organizace, čeká ho smrt. Bude-li výstražně oběšen, jako jistý vysoce postavený zednář pod jedním italským mostem, či bude otráven či jiným způsobem zlikvidován, o tom už rozhoduje tajné vedení. Tato organizace má rovněž svou členskou základnu, z níž si vybírá schopné či spíše perspektivní lidi k realizaci svých intrik a rafinovaných zločinů. Do této základny patří různé kluby, jako například Lions club, Rotary club, anebo různé řády, jako například Řád Stanislava, Řád archanděla Michaela, Řád registrového kozáctva atd. Do zednářské organizace je lobována především inteligence.

Holocaust pomocí technologie lži

7. 11. 2014

 

Lež zabíjí: „Napij se, neboj se, je to čistá voda!“ Ve skutečnosti to byl jed!

První žena, Eva, uvěřila duchu lži a na ni a na její potomstvo přišla smrt (Gen 3). Ďábel je otec lži (J 8,44). Bere na sebe podobu anděla světla (2Kor 11,14-15). Technologie lži, za níž je duch anděla světla, je dnes používána s cílem autogenocidy lidstva. Má čtyři základní stupně:

1)      Tolerance zločinu

2)      Pozitivní pojmy pro zločin

3)      Popularizace zločinu

4)      Legalizace zločinu

Výzva nejvyšším představitelům mezinárodních organizací, států a církví

Ukrajina 20. 11. 2014
Vedení OSN
Vedení EU
Vedení Rady Evropy
Hlavám států světa
Představitelům církví
Mezinárodním soudním tribunálům

 

„Bůh je věrný a bez nepravosti, spravedlivý a přímý.“ Dt 32,4

„Boží hněv z nebe se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí,

kteří svévolně potlačují pravdu.“ Ř 1,18

Dnes jsme svědky toho, že v rámci globalizace se některé státy pokoušejí legalizovat ty nejhorší zvrácenosti a zločiny proti lidskosti. Množí se případy pedofilie, incestu a infantofilie, tj. znásilňování dětí a nemluvňat. Ve skandinávských zemích politické strany aktivně pracují na uzákonění těchto zvěrstev. Ty, kteří se dopouštějí těchto zločinů, politické strany obhajují tím, že jejich skutky nazývají tzv. „sexuální orientací“, na kterou podle genderové ideologie údajně mají právo. Tato ideologie spolu je s juvenilní justicí součástí despotického plánu nastolení jedné světové vlády.

Denně se množí zprávy o dětech, které byly státními orgány chladnokrevně, bez reálných příčin, odňaty vlastním rodičům. Mnohé státy si vybudovaly strukturu obchodování s dětmi prostřednictvím sociálních služeb, pečovatelské služby a placených náhradních tzv. profesionálních rodin.

Nový světový řád (NWO) a Ukrajina

 

Je 11. září 2001 a lidé celého světa, zhrozeně sledují přímý přenos teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Záběry vyvolávají strach, pak smutek až depresi nad strašnou událostí.

Jak souvisí pád Dvojčat s aktuálními událostmi na Ukrajině?

Události 11. září představují veřejné započetí nové světové revoluce, která ukončila období demokracie. Tak, jako kdysi začala Velká říjnová revoluce výstřelem z Aurory, aby skoncovala s monarchií a nastolila komunismus, tak i útok na Dvojčata nebyl nic víc a nic méně než novodobým výstřelem z Aurory. Tato revoluce ale stále trvá, prochází zeměmi celého světa a směřuje k nastolení Nového světového řádu, neboli k post-demokracii či k mediokracii – vládě médií. Nový řád je programován světovými zednáři a prosazován především světovými bankéři! Jde o celosvětovou diktaturu usilující o vládu nad každým jedincem, o likvidaci rodiny, morálních hodnot i pravdivého křesťanství. Tato diktatura je krutější než fašismus s koncentračními tábory smrti.

Výzva ukrajinským zednářům a členům různých „řádů“

Lvov, 29. 1. 2014

 

Vážení Ukrajinci,

zvláště vy, kteří se pokládáte za patrioty, si uvědomte, že vaše členství buď přímo v zednářské organizaci anebo v různých „řádech“, je vám předkládáno jako pozitivum, které je k vašemu dobru i k dobru Ukrajiny. Toto tvrzení je však podvod. Realita je taková, že členství není ani k vašemu dobru ani k dobru Ukrajiny.

Když ďábel Kristu na poušti nabízel vládu, Kristus mu řekl: „Odejdi satane! Je psáno: Jedinému Bohu se budeš klanět.“ Je třeba si uvědomit, že v nejvyšším stupni zednářství, to je ve 30.-33. stupni, jde o výslovné zasvěcení satanu. Samozřejmě, v nižších stupních a „řádech“ se tato informace zamlčuje či zesměšňuje. Mluví se o humanismu, o prosazování pozitivních idejí, ale ve skutečnosti jde o pravý opak. Řadoví členové zednářských organizací slouží k dílčím úkolům. Například mají za úkol zablokovat na úřadech určité strategické programy a na druhé straně prosadit jiné programy, zdánlivě dobré, ale přinášející postupnou likvidaci morálních, duchovních, ale i ekonomických hodnot, a vedoucí k sebezničení národa. Zednář neslouží národu, ale slouží nadnárodní organizaci, která sleduje zneužití anebo přímo likvidaci ukrajinského národa.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“

2Kor 4,16-17 (12. 3. – 26. 3. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]