Pětileté jubileum Byzantského vselenského (katolického) patriarchátu

Dne 5. dubna 2011 se ve městě Žovkva na Ukrajině uskutečnil Synod biskupů UP HKC a vyhlásil Byzantský vselenský patriarchát. Stal se samostatnou duchovní strukturou, která se věnuje prorocké službě v otázce hájení víry a mravů, jak pro západní tak pro východní církev. Patriarchou byl zvolen arcibiskup Eliáš OSBMr, sekretáři se stali biskupové Metoděj OSBMr a Timotej OSBMr.

Před založením patriarchátu Synod biskupů UP HKC napsal téměř 20 výzev papeži Benediktu XVI., aby v žádném případě nevyhlašoval beatifikaci Jana Pavla II. Tímto gestem by de facto schválil jeho apostatický směr pro celou církev a otevřel dveře synkretismu s pohanstvím. Především jeho apostatické gesto v Assisi se stalo programem šíření duchovní infekce neopohanství uvnitř církve. Kromě toho má Jan Pavel II. na svědomí, že mlčením schvaloval hereze neomodernismu, které podkopaly základy nejenom katolické církve, ale i celého křesťanství.

„Koktejly Molotova“– plody náboženské nenávisti ze strany hierarchie UHKC

UHKC ve svých chrámech neustále očerňuje Pravověrnou řeckokatolickou církev a rozpaluje náboženskou nenávist. Výsledek – jimi objednaní teroristé už poněkolikáté napadli na klášter sester sv. proroka Eliáše v Brjuchoviči.

V noci z 28. na 29. září měly sestry noční bdění. Modlily se v kapli za ukrajinský národ, za Boží milosrdenství nad Ukrajinou. Najednou ve 2:35 na sestry oknem proletěly veliké kameny a za nimi tři koktejly Molotova. Začal požár. Přes černý dým nebylo nic vidět. Toxický dým pálil do očí, nedalo se dýchat.

Výročí jubilejní obnovy křtu

V neděli 6.7.2014 uplyne přesně rok od jubilejní obnovy křtu v Dněpru v Kyjevě. Živě si připomínáme, jak v předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, patriarcha Eliáš Byzantského katolického patriarchátu před chrámem sv. Sofie v Kyjevě během slavnostní liturgie vyhlásil za svatého českého hlasatele pokání a proroka Jana Milíče z Kroměříže. Po slavnostní liturgii jsme my, věřící UP HKC, spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem vyšli průvodem od chrámu sv. Sofie s korouhvemi a transparenty, za zpěvu písní, k sousoší sv. Olgy, sv. Ondřeje a slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje.

Z naší korespondence /odpověď americkému pastorovi/

Ukrajina, Lvov, 23. 3. 2014

Vážený bratře v Kristu!

Děkujeme za Tvůj upřímný a povzbudivý dopis.

Co se týče prosby o modlitbu, nechceme, aby naše odpověď byla nějakou zbožnou frází. Uvědomujeme si, že Bůh může skrze Tvou upřímnost vzbudit novou vlnu probuzení unavených a světem paralyzovaných křesťanů. Vzpomínáme na svědectví Davida Wilkersona. Rozhodl se, že se rozloučí se sledováním televizoru a že ušetřený čas bude věnovat modlitbě. Bůh skrze tuto zdánlivou maličkost vzbudil vlnu probuzení mezi narkomany.

My se tady modlíme za duchovní probuzení nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Zde není území hinduistické, buddhistické, či pohanské, zde je území, kde byly národy tisíc let pod vlivem křesťanství, konkrétně pravoslavné církve. Pokud má nastat probuzení, lépe řečeno, duchovní vzkříšení, pak tento proces zobrazuje vize o suchých kostech z proroka Ezechiela (Ez 37). Odpadlé křesťanství se svým zákonictvím, obřadovostí, farizeismem a saduceismem, je mnohdy pro misii větším blokem, než když začíná na nekřesťanském území. My máme dlouholeté zkušenosti duchovního boje s tímto duchem antikrista uvnitř katolické církve, jak západní, tak východní.

Odpovědi na dopisy patriarchátu (23.04.2014)

Vážení křesťané ukrajinské církve,

Pokoj naše Boha Otce ať spočine na každém z vás v Ježíši Kristu, našem Pánu a Králi.

Píše vám kubánský pastor, který obdržel dopis od vaší denominace, o níž jsem do této doby nevěděl, zaslaný papeži Františkovi I. Chci vyjádřit svůj obdiv za odvahu a přímost, s jakou jste podali každý argument v duchu biblickém a kristocentrickém. Nejsem liberální ani ekumenický pastor, ale respektuji všechny upřímné křesťany, kteří se ve své denominaci vyslovují za čistotu víry v Kristu našem Pánu. Kdo jsou a co věří, je mi neznámé, ale pokud je Pán centrem jejich liturgie úcty, potom musíme být bratři.

3. výročí založení Byzantského katolického patriarchátu

5. dubna 2014 slavíme třetí výročí založení Byzantského katolického patriarchátu.

Byzantský katolický patriarchát byl založen s cílem sjednotit všechny pravověrné křesťany pod duchovní autoritu, která plně reprezentuje pravdivé evangelium a Kristovo učení zde na zemi. Tato autorita je kategoricky oddělena od všech herezí a vyznává spasitelnou víru, která zabezpečuje všem, kteří jsou duchovní autoritě patriarchátu podřízeni, bezpečnou cestu ke spáse. Cílem Byzantského patriarchátu je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

Jubilejní obnova křtu

V předvečer svátku narození sv. Jana Křtitele, v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin, vyšel průvod věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC), spolu se svými biskupy i s patriarchou Eliášem Byzantského katolického patriarchátu, od chrámu sv. Sofie v Kyjevě s korouhvemi a transparenty, za zpěvu náboženských písní, slavnostního troubení a bubnování k sousoší sv. Olgy, sv. Ondřeje Prvozvaného i slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. Odtud po krátké promluvě vztahující se k jubileu křtu průvod pokračoval k soše sv. Vladimíra, kde se všichni přítomní odřekli ďábla a démonských sil. Podle východního křestního obřadu toto odřeknutí provázelo symbolické plivnutí na Západ. Pak vyznali víru a zástup se přesunul k Dněpru. Několik dní předtím byl po mostu, po příkladu sv. Vladimíra, vlečen Perun za koňským ocasem a hozen do Dněpru. Navíc byly spáleny symboly pěti démonských sil, které vedou k autogenocidě národů.

Svatý Jan Milíč z Kroměříže (Stručný životopis)

Svatý Jan Milíč z Kroměříže

svatořečen 6. 7. 2013 Kyjev

(Stručný životopis)

 

Počátek třetího tisíciletí je dobou, kdy je třeba se zamyslet nad proroctvím Písma o příchodu antikrista. Na tuto vtělenou koncentraci ducha zla ukázal pražský kazatel pokání Jan Milíč z Kroměříže.

Bratr papeže Urbana V., kardinál albánský, o Milíčovi prohlásil: „Ač se můj zesnulý bratr, papež skvěje zázraky, tento Milíč by měl být kanonizován ještě před mým bratrem.“ Dnes se naplnil čas kanonizace tohoto Kristova služebníka a proroka.

Dnešní den, 6.červenec, je spojen s mučednickou smrtí jiného českého kazatele pokání, Jana z Husince.

České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál se jít proti proudu! Boží výroky ožily v jeho ústech, aby konfrontovaly neutěšený stav společnosti a církve. Ba co víc, usvědčoval nimi i samotného císaře.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]