Kázání otce patriarchy Eliáše o uzdravení paralytika (J 5,2-14)

„V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí.“ (J 5,2-4) Byl tam i jeden člověk, který byl nemocný 38 let. To je velmi dlouhá doba. Představte si, že byste byli 38 let nemocní. To není půl roku nebo rok, ale 38 let! A on čekal… Měl naději, že bude uzdraven. Nikdy k tomu však nedošlo. Proč? Neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Ježíš se ho zeptal: „Chceš být zdráv?“ Nemocný neřekl přímo „ano“; řekl to jiným způsobem. Odpověděl Ježíši: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ (J 5,7) Jinými slovy řekl: Nemám možnost. Jiní jsou uzdravováni, ale já ne. Ježíš mu nevysvětluje, kdo je. Promluvil k němu jen velmi krátce, jen jednou větou: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ (J 5,8) A co se stalo? „A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil.“ (J 5,9)

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31. 12. 2017 /7. část/

27.4.2017

Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.

Apoštol vyzývá: „Na prvním místě žádám, aby se konaly modlitby… za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem… aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tim 2,1-4) Kdo v USA má v rukou moc? Prezident, kongresmani, senátoři, gubernátoři, ale také ti, kteří na ně vytvářejí tlaky. Jsou to světoví bankéři, ilumináti, lidé zasvěceni satanu. Kdo z těch, kteří mají zjevnou či skrytou moc, slouží Bohu a americkému lidu, a kdo z nich slouží satanu a vede lid Ameriky do katastrofy a do věčné smrti? Vůle Boží pro všechny křesťany v USA v tomto čase je: modlit se za všechny, jak zjevné, tak skryté vládce. Proč? Protože ti, kdo slouží Bohu a národu, potřebují ochranu a duchovní sílu. Na druhé straně modlitba paralyzuje ty, kdo slouží satanu. Získává pro ně milost vyrvat se z jeho spárů, obrátit se k Bohu a dojít spásy.

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

Kristus se večer v den svého vzkříšení ukázal apoštolům. Bůh ale dopustil, že apoštol Tomáš mezi nimi nebyl přítomen. Apoštolé mu řekli: „Viděli jsme Ježíše! I my jsme zpočátku pochybovali, ve strachu jsme se domnívali, že vidíme ducha. Ale Ježíš nám řekl: Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to Já. Dotkněte se Mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, a Já mám. Pak poprosil něco k jídlu a před námi pojedl, abychom Mu uvěřili, že je to skutečně On, že vstal z mrtvých. Svědectvím jsou i tyto kosti z ryby, kterou Ježíš jedl. Ježíš opravdu žije. My všichni – nás deset apoštolů a také dva učedníci, kteří šli do Emaus, jsme Jej viděli na vlastní oči.“ Ale Tomáš nechtěl přijmout svědectví apoštolů a nevěřil, že Ježíš vstal z mrtvých. Celý týden byl v nevěře a jen jim opakoval: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Za týden, v neděli večer, se Ježíš znovu ukázal apoštolům. První Jeho slovo bylo: „Pokoj vám.“ Potom se obrátil k Tomášovi a téměř doslova zopakoval jeho požadavek: „Dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Jaká byla Tomášova reakce? Zvolal: „Pán můj a Bůh můj!“

II. vatikánský koncil, Mohamed a islám

20. 4. 2017

Kardinálům a biskupům katolické církve

Úvod:

Autoři dokumentů II. Vaticana s duchem aggiornamenta zašifrovali hereze pod pozitivní a dvouznačné formulace a zaštítili se autoritou koncilu a papeže. Nikdo si nemohl dovolit ukázat na skrytý podvod! Byl tak spáchán nejtěžší zločin – zneužití církevní a Boží autority proti církvi a proti Bohu!

Rozšifrování ducha II. Vaticana po 50letém ovoci

II. vatikánský koncil (1962-1965) programem aggiornamenta: „Zakotvil, kodifikoval, přijal do nitra západní církve celou mentalitu moderny, liberalismu a podbízivé, přizpůsobivé morálky“. Duch lži podminoval všechna dogmata přijetím dvouznačných pojmů. V pokoncilní době pak z těchto dvouznačných formulací a pojmů už jen jednoznačně prosazovali hereze. Příkladem je dekret o ekumenismu. Kombinuje hereze s pravdou. V odstavci 11 je uvedena hereze: „Způsob a povaha vyjádření katolické víry nesmí být nijak překážkou dialogu s bratry (nekatolíky a pohany – viz NA)“. V následujícím odstavci je protichůdný požadavek: „Je bezpodmínečně třeba vyložit celou nauku.“ Výsledkem je, že pravda je nerealizovatelná, slouží jen jako alibismus a dokument v důsledku vtěluje ducha hereze. To byl jeho skrytý cíl. Tento princip je použit v mnoha koncilních dokumentech.

Velikonoční pastýřský list – 2017

Velikonoce 2017

Christos Voskres!

Dnes slavíme den Kristova slavného vzkříšení! V tento den se Ježíš několikrát setkal s ženami a apoštoly. I ty se dnes můžeš setkat se vzkříšeným Kristem!

Kristovu vzkříšení ale předcházelo utrpení a smrt.

V roce 2015 radikální muslimové v Egyptě zajali několik mladých dělníků, koptských křesťanů. Dali jim tři dny na rozmyšlenou, aby se zřekli Krista. Když všichni odmítli, oblékli je do červeného oděvu a odvezli je na mořské pobřeží, kde jim pak nožem rituálně odřezávali hlavy. Sami kati natočili video, jak mučedníci klečí s rukama svázanýma za zády, někteří pohybují rty a potichu vzývají jméno Ježíš, s pokojem ve tvářích očekávají krutou smrt. S Kristem pak vešli do smrti a spatřili Ho tváří v tvář. Oni už prožili setkání s Ježíšem vzkříšeným a oslaveným. Manželka jednoho z mladých mučedníků se o smrti svého manžela dozvěděla až z videa. Bytostně prožívala poslední okamžiky před jeho smrtí i smrt samotnou. Když s ní pak novináři dělali interview, mezi jiným řekla: Ještě několik dní před tím, než je zajali, se mnou manžel mluvil po telefonu o našem dvouletém synovi. Už tušil blízkou smrt. Několikrát zdůrazňoval, abych syna vychovávala ve víře v Krista! To je to nejdůležitější, řekl. Pak už netelefonoval. Mučily mě pochybnosti, co se s ním stalo. Když vrazi zveřejnili video, s napětím jsem očekávala, jestli ho mezi mučedníky uvidím. Uviděla jsem ho, hýbal rty a vzýval jméno Ježíš. Potom ho brutálně zabili. Jsem na svého manžela hrdá – zůstal Ježíši věrný! Až náš syn vyroste, řeknu mu, že jeho táta je mučedník za Krista, že už je v nebi a že nás tam oba čeká. Setkáme se s Ježíšem a s ním ve věčné slávě!

Duchovní mobilizace za Trumpa /6. část – Velikonoce/

13.4.2017

Byzantský katolický patriarchát vyzval všechny americké křesťany i lidi dobré vůle k duchovní mobilizaci, a to do 1. 5. 2017. Základem je modlitba od 20-21:00, na tom místě, kde každý je. Horliví modlitební bojovníci si vybrali ještě jednu svou hodinu modlitby denně. Ježíš slíbil: „Amen, amen pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23) Křesťanský svět si uvědomuje a tento svatý týden prožívá Kristovo utrpení a na Velký pátek Kristovu smrt! Pak ale i na třetí den Kristovo slavné vzkříšení! Bez pravdivého pokání Kristova smrt i Jeho vzkříšení nepomůže ani jedinci ani národu.

USA musí konat pokání a pravdivě si přiznat svou vinu na zločinech proti sobě samým i ostatním národům. Pak moc Kristovy smrti zasáhne srdce USA a Kristovo vzkříšení obnoví řád pravdy a spravedlnosti! Jinak USA hazarduje i s vlastním sebezničením.

Slovo otce patriarchy Eliáše na Květnou neděli

Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé vzali palmové ratolesti, šli Ho uvítat a volali: „‚Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘ Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘“ (J 12,13-15)

Co bylo příčinou, že tak mnoho lidí přišlo k Ježíšovi? Příčinou byl velký zázrak vzkříšení mrtvého Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Vzkříšení Lazara velmi dramaticky opisuje 11. kapitola Janova evangelia: Jak Ježíš přišel do Betanie a nejdříve Mu přiběhla naproti Marta. Pak je zde popsán rozhovor Ježíše a Marty, kdy jí Ježíš říká: „Tvůj bratr vstane.“ Ona odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš však řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (J 11,23-26) Pak přichází k Ježíšovi druhá Lazarova sestra Maria spolu s Židy, kteří ji těšili v jejím zármutku, a všichni společně jdou k Lazarovu hrobu. Ježíš řekl: „Odvalte ten kámen.“ Marta Mu však namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je v hrobě čtvrtý den!“ Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?“ Pohlédl vzhůru a modlil se: „Otče, děkuji Ti, že jsi mě vyslyšel.“

5. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

25. 3. 2017

Drazí křesťané USA!

V duchovní mobilizaci je nejpodstatnější jednota s Kristem. Krev Kristova očišťuje od hříchů. V nás ale zůstává dědičný hřích, ložisko zla, které infikuje a paralyzuje duši. Jak?

Paměť nepřipomíná podstatné věci, ignoruje i realitu smrti, Božího soudu a věčného trestu! Nepřipomíná nám ani věčné štěstí v nebi, které nám otevřel svou smrtí Ježíš Kristus!

Rozum se svou intelektuální pýchou miluje lež, klamné filosofie a psychologie. Odmítá přijmout realitu nutnosti boje se lží a zlem a nechce se sklonit před Božími zákony. Intelektuální pýcha udržuje člověka v otroctví narkotik, alkoholu, nikotinu, mamonu, kariérismu a nemorálnosti!

Vůle narušená hříchem, vášněmi těla a pýchou duše nechce realizovat pravdivé dobro, ale realizuje zlo pod rouškou dobra a pravdy.

Kristus ale svou smrtí přemohl i toto ložisko zla v nás!

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]