Prokletí (anathema) na kard. DiNarda a arcib. Gómeze z USA

6.2.2017

Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v současné době prorockou službu (Ef 2,20). V apoštolské a prorocké autoritě ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého tímto vynáší Boží anathemu – prokletí na kardinála Daniela DiNarda a na arcibiskupa José Gómeze (viz. Gal 1,8-9).

Odůvodnění:

Předseda Konference katolických biskupů USA kard. D. DiNardo a viceprezident arcibiskup J. Gómez pokrytecky vyzvali katolíky, aby spojili svůj hlas na tzv. ochranu „lidské důstojnosti“ proti „jakékoliv formě diskriminace“. Pod touto pozitivní frází spolu s architekty NWO prosazují dva nejsilnější autogenocidní prostředky: 1) LGBT diktaturu a 2) islamizaci. Zradili Krista, církev i americký národ!

František Bergoglio je neplatný papež, neplatná je jeho heretická exhortace AL, neplatné je i jmenování 17 kardinálů

28. 11. 2016

František Bergoglio SJ je pan-heretik, je neplatným papežem a je pouze čestným velmistrem vatikánské lóže, je řezníkem katolické církve a morálních hodnot.

Boží slovo skrze apoštola Pavla je aktuální pro dnešek: „Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není, pouze jsou někteří lidé, kteří vás matou a chtějí Kristovo evangelium překroutit. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet – anathema sit! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet – anathema sit!“ (Gal 1,6-9)

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát, který je prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto znovu před všemi katolíky a křesťany zveřejňuje: Ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha svatého vyhlašujeme, že František Bergoglio je proklet, je vyloučen z katolické církve, protože hlásá jiné evangelium než to, které hlásali apoštolé a Kristova církev!

Vyhlášení anathemy na rumunského patriarchu Daniela

14. 11. 2016

Patriarcha Daniel zneužil autoritu vrchního pastýře rumunské církve a schválil vlčí sněm na Krétě, jehož hlavním cílem bylo a je postupné sebezničení pravoslavné církve. Dopustil se tím zrady Krista i církve. Schválením ducha hereze sám na sebe uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet – vyloučen!“

Byzantský vselenský (katolický) patriarchát, který je v současné době prorockým hlasem volajícího na poušti, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého tímto vyhlašuje Boží anathemu – prokletí – na rumunského patriarchu Daniela.

Vyhlášení anathemy na „patriarchu“ Bartoloměje

12. 7. 2016

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.

Důvod:

Inicioval a potvrdil lžisněm na Krétě. Na lžisněmu potvrdil heretický dokument „Misie pravoslavné církve v současném světě“:

a)    Prosazuje herezi ekumenismu, který odmítá ortodoxii a pokání, bez nichž není jednoty v Kristu (srov. J 17,21). Dnes ekumenismus prosazuje internáboženský dialog na bázi úcty k pohanským bohům – démonům (srov. Nostra aetate 1965). To je rouhání a hřích proti Duchu svatému.

Archimandrita Metoděj z Athosu pod anathemou

16. 7. 2016

Archimandritům a mnichům

Posvátné hory Athos

A) Po skončení Krétského lžisněmu pět mnichů srbského monastýru Chilandar na Athosu vystoupilo s oprávněným protestem.

Citace z prohlášení mnichů: „Na krétském lžisněmu byl ekumenismus ‚přijat‘ jako učení pravoslavné církve…“

Odpověď: Ekumenismus odmítá ortodoxii a pravdivé pokání, bez nichž není jednota v Kristu (srov. J 17,20-21), je zradou Krista – duchovní sebevraždou. Dnes ekumenismus prosazuje tzv. internáboženský dialog na bázi úcty k pohanským bohům – démonům (srov. II. Vaticanum). Toto je neúcta a zrada Nejvýš svatého Trojjediného Boha! Vytvářet ekumenismus s Vatikánem v současné době znamená přijmout všechny jeho hereze. Ty popírají Kristovu vykupitelskou smrt na kříži jako jedinou cestu ke spáse, Kristovo reálné a historické vzkříšení, a dokonce i Božskou inspiraci Písma svatého.

Citace z prohlášení mnichů: „…v důsledku toho nemůžeme přicházet na liturgie a přistupovat k přijímání tam, kde je zmiňován arciheretik Bartoloměj, který tuto herezi prosadil.“

Vyhlášení anathemy na papeže Jana XXIII. a Pavla VI. / Vyhlášení II. vatikánského koncilu za heretický a neplatný (+ video)

1. 5. 2016

Při pohřbu Jana XXIII. jistý biskup pronesl: „Nyní má církev dva vzdoropapeže jménem Jan XXIII.“. Tento takzvaně svatořečený arciheretik Jan XXIII. vytýčil heretickou linii koncilu pod heslem „aggiornamento“ neboli přizpůsobení se světu. Toto je ale zrada Kristova evangelia a vyhnání Ducha svatého z církve! Dnes, po 50 letech, žneme katastrofální ovoce tohoto aggiornamenta. Koncil neřešil aktuální problém vymícení herezí modernismu, které odsoudil v dogmatické bule svatý papež Pius X. Naopak, papež aggiornamenta Jan XXIII. dal na pseudokoncilu plnou vládu heretickým teologům – falešným prorokům. Ve své encyklice Pacem in Terris pod frázemi o lidských právech, de facto otevřel dveře degenerační a zločinné ideologii genderu. Dnes ji prosazuje OSN, rovněž frázemi o lidských právech.

Vyhlášení anathemy – Božího prokletí na biskupy Moldávie

29.2.2016

V Moldávii vystoupily dva monastýry a 12 kněží na obhajobu pravoslavné víry, evangelia a svaté Tradice. Podobně jako oni, by dnes proti arciheretikovi patriarchu Kirillovi vystoupil i svatý Basil, svatý Atanáš a jiní obhájci pravověrnosti. Kirill manipulačním způsobem připravil Všepravoslavný koncil 2016 a skrze ekumenismus s herezemi Vatikánu usiluje o sebezničení pravoslavné církve a spasitelné víry! Za tento a jiné zločiny proti Kristu, církvi i ruskému národu byla na pseudopatriarchu Kirilla vyhlášena už několikanásobná anathema. Kdo s duchem i programem sebevraždy pravoslavné církve naplánované Kirillem vědomě tvoří jednotu, na toho rovněž dopadá Boží prokletí – anathema.

Synod biskupů Moldávie byl postaven před rozhodnutí: Buď bude chránit bezbranné ovce, které se na moldavské biskupy jako na pastýře obrátily, anebo se ukáže jako skupina zrádců Krista i církve, která se podřídila antikristovskému systému, prosazovanému do pravoslavné církve arciheretikem Kirillem.

Sedm biskupů Moldávie zradilo Krista, církev i svůj národ a pokrytecky odsoudilo obránce pravověrnosti.

Anathema na patriarchu Bartoloměje z tureckého Istanbulu

Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, tímto na základě Gal 1,8-9 vyhlašuje Boží anathemu na patriarchu Bartoloměje.

Důvod:

1) Nevyznal víru v Ježíše Krista jako jediného Spasitele, Pána a Boha. Nedistancoval se od současných katolických herezí, které popírají Božství Kristovo, Kristovo historické a reálné vzkříšení i inspiraci Písma svatého.

2) Gestem v Assisi vyjádřil jednotu s duchem pohanství. Prosazuje apostazi skrze internáboženský dialog.

3) Zneužívá církevní autoritu k šíření systému NWO a ducha New Age pod rouškou ekologie.

4) Propaguje protibiblickou, falešnou toleranci k sexuálním zvrácenostem, jako je homosexualismus, transsexualismus…

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]