Hledej pravdu! část 27.: Nelze sloužit Bohu i mamonu

Slovo mamon znamená jmění i majetek, zvláště nečestně získaný na úkor bližního. Rovněž označuje úplatek, jímž je umlčován svědek nebo soudce. Ježíš upozorňuje na démonicky zotročující moc mamonu: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Takže nakonec víra, ve smyslu důvěra, spoléhání na mamon vylučuje víru v Boha. Proto Ježíš staví proti sobě vztah k Bohu a vztah k mamonu a vyzývá k osobnímu rozhodnutí mezi oběma.

Bohatství

Bohatství je v Bibli pokládáno buď za Boží požehnání, odměnu za spravedlnost, nebo za kletbu. Podle toho, kdo a jak bohatstvím vládne a k čemu ho užívá. Požehnanost bohatství je nejobšírněji popsána u Joba 29, kde těsně souvisí se slávou člověka. Podle Písma bohatství je pro druhé, nikoli pro vlastní potřeby. Job pokládal rozdávání bohatství ne za povinnost, ale za výsadu. Tento ideál se nadobro zvrhl.

Hledej pravdu! část 26.: Svěcení neděle – vzkříšení Ruska

Bůh ustanovil, že sedmý den má být zasvěcen Jemu. Syn Boží nás vykoupil svou smrtí na kříži a v noci ze soboty na neděli slavně vstal z mrtvých. Neděle je dnem vzkříšení. Sedm týdnů po Kristově vzkříšení, opět v neděli, na apoštoly a na tři tisíce, kteří uvěřili, sestoupil Duch svatý. V tento den – v neděli – se zrodila novozákonní církev. Tento den má celý patřit Bohu. V něm máme čerpat duchovní sílu a požehnání pro nastávající týden. Duchovním programem pro svěcení dne vzkříšení a seslání Ducha svatého je osobně prožívat tato dvě tajemství.

Pokud křesťané v Rusku začnou světit den vzkříšení, nastane duchovní vzkříšení národa.

Bůh konal skrze první křesťany v Jeruzalémě velké divy a zázraky. Zdrojem duchovní síly bylo svěcení dne vzkříšení spojené se 4 principy: 1) apoštolské učení, 2) bratrské společenství (koinonia), 3) modlitby, 4) liturgie (lámání chleba) /Sk 2,42/.

Hledej pravdu! Část 25.: Metanoia a den smíření

A) Co je pokání – metanoia?

Podstatou pokání je přiznat si před sebou i před Bohem svůj hřích, to, že člověk uvěřil lži, a pak přijmout od ukřižovaného Ježíše odpuštění. Pokání – metanoia – je změna myšlení (Mk 1,15). Znamená to: odsoudit lež a přijmout pravdu. NWO dnes mění myšlení, ale v duchu antipokání. Popírá pravdu a programuje lež. Podstatou kajícnosti není půst od jídla či pití. I farizeus říkal: „Dvakrát za týden se postím, ze všeho dávám desátky,“ a přesto odešel z chrámu neospravedlněn (viz Lk 18,10-14). Celník se ale bil do prsou a prosil: „Bože, buď milostivý mně hříšnému.“ Celník si byl vědom své hříšnosti před Bohem a neměl odvahu ani pozvednout své oči vzhůru. Ježíš říká: „Tento odešel ospravedlněn.“ Postit se můžeme v určité dny, ale pokání potřebujeme konat každý den.

Metanoia (pokání) vede k vnitřní radosti. Zaměňovat ji za těžké kající skutky je omyl, který zastrašuje a odrazuje lidi. Pokání (metanoia) není škrupulantstvím, které cedí komáry a velbloudy polyká. Kdo má za cíl svou dokonalost, a ne pravdivý vztah k Bohu, nemá ducha pravdivého pokání. Pravdivé pokání je spojeno s poznáním Boží lásky – s Kristovým křížem.

Hledej pravdu! část 24.: Anamnéze a epikléze

V současné době ničí pravověrnou církev duch globalizace NWO – pod pozitivními pojmy zavádí satanizaci a vtěluje ducha antikrista. Prostředky, které k tomu používá, jsou hereze a synkretismus s pohanstvím praktikovaný v internáboženském dialogu. Západní církev, v čele s posledními papeži, vyhnala ze svého středu Ducha svatého. Po vzoru apostatického Západu o to usiluje i východní církev, v čele s patriarchou Bartolomějem a Kirillem. O současné církvi platí, že je údolím suchých kostí. Vize, kterou Hospodin ukázal proroku Ezechielovi, se vztahuje i na dnešní dny. „Tyto kosti, to je všechen dům Izraelský“ – současná církev bez ducha pokání a Ducha pravdy. Proto je třeba tak, jako prorok, volat k Bohu o nový příchod Ducha svatého, a to jak v soukromé modlitbě, tak zvláště v liturgii, konkrétně v epiklézi.

Když kněz pronese slova ustanovení (Mt 26,26), následuje anamnéze, neboli připomínka nejzákladnějších pravd spojených se spasitelným dílem Krista. Po anamnézi následuje epikléze, tedy intenzivní vzývání Ducha svatého 1) nad lidmi 2) nad posvěcenými dary.

Hledej pravdu! část 23.: Prorocká modlitba za vzkříšení národa

Úvod

Než začneš v této modlitbě vystupovat v Boží autoritě, je třeba nejprve odmaskovat kořen hříchu v sobě i jeho různé projevy: odsuzování druhých, nepřijímání kritiky, neschopnost sebekritiky, chorobná urážlivost, pomstychtivost. Starý člověk v nás (hříchem narušená přirozenost) nekriticky věří lžím, ale o pravdě pochybuje a vyhýbá se jí. Je nutno si sebekriticky přiznat tento kořen v nás i jeho ovoce – hříchy. Duchovním pohledem na kříž vzbudíme úkon lítosti, při němž vzýváme svaté Boží jméno.

Pak následují otázky, jestli chceš milovat Boha, bližního, zda přijímáš Ježíše za svého Spasitele, i testament z kříže a rovněž zda přijímáš v plnosti Ducha svatého. Pak jsou otázky, zda se odříkáš okultismu a sympatie k pohanství. Rovněž si máš uvědomit tajemství sv. křtu.

V další části je zdůrazněna víra v Boží všemohoucnost uvědoměním si, že Bůh stvořil nebe i zemi, vyznání víry, že Kristus vstal z mrtvých, a pak konkrétní víra v duchovní vzkříšení svého národa.

Vlastní prorokování předchází vyslovení autoritativní formule: „Toto praví Panovník Hospodin“ (hebr.: „Ko amar Adonai Jahve Elohim“).

Hledej pravdu! část 22.: Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie, radiestéze, proutkařství, závěr/

Magnetismus

Tzv. magnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik. Magnetizéři často hovoří o vkládání rukou, a mají na mysli magnetizování. To uvádí do klamu, protože Ježíš a jeho apoštolové často vkládali ruce na hlavu chorého a žehnáním uzdravovali, ale to nemá s vkládáním rukou, jaké provádějí magnetizéři, absolutně nic společného (srov. Mk 16,18). Na otázku, zda jde v případě magnetismu o duchovní dar, současný znalec okultismu W. Dam píše: „Domnívají-li se křesťanští magnetizéři, že mají svůj ‚dar‘ od Boha, vyvstává otázka, od koho dostali svůj ‚dar‘ nekřesťanští magnetizéři. Nevěřící totiž nedostávají žádné dary Ducha Svatého… Magnetizér nevědomky přivádí své klienty do styku s démonickými silami.“

O. J. Verlinde píše: „Magnetizér se otevírá pro kosmické síly. Když se v něm pohybuje ‚nevítaný host‘, není vyloučeno, že předává dále i jeho. Mezi magnetizérem a magnetizovanou osobou je vytvořen stav vzájemné fúze. Mohl bych uvést celou řadu konkrétních příkladů, kdy se tak děje ještě měsíce potom, co navštívily magnetizéra. Tyto osoby pociťují nové negativní účinky: bolesti hlavy, nespavost, psychické poruchy. Totéž se projeví i po návštěvě u léčitele, hypnotizéra, vykladačky karet, jasnovidky apod.“

Hledej pravdu! Část 21.: Okultismus 2 /Silvova metoda, Reiki, Akupunktura, Hypnóza/

Silvova metoda

Silvova metoda kontroly mozkové činnosti je kurz sestavený z přednášek a mentálních cvičení. Neučí člověka jen to, jak se má duševně i tělesně uvolnit, ale i jak má v tomto uvolněném stavu používat své vědomí.

Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení do hladiny alfa“), která má ulehčit ovládání tělesných funkcí (vlastních či jiných lidí), předvídání budoucnosti a podobně. J. Silva je přesvědčen, že svět je řízený „Vyšší inteligencí“, která však není totožná s křesťanským Bohem. S touto „vyšší inteligencí“ je možné komunikovat prostřednictvím hemisféry mozku ve stavu „alfa“, ve frekvencích mozkových vln 7-14 Hz. S kým vchází adept Silvovy metody do styku v hladině „alfa“, když ne s Bohem, ale s jinou „vyšší inteligencí“? Odpověď pro křesťana není těžká, vždyť náš protivník „ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“ (1Pt 5,8) a bere na sebe podobu anděla světla (srov. 2Kor 11,14).

Hledej pravdu! Část 20.: Okultismus 1 /úvod, homeopatie/

22. 1. 2016

Celá oblast okultismu má závažný dopad, protože jde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena i její novodobá forma!

V Dt 18, 9-12 je vyjmenováno 9 oblastí okultismu:

 1. Provedení ohněm – zasvěcení božstvům (démonům)
 2. (hebrejsky: kósem) – věštění (asi 200 forem)
 3. (mo‘nén) – astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu…)
 4. (manaheš) – bílá magie (léčitel magnetizér, psychotronik…)
 5. (manašeb) – černá magie (čaroděj…)
 6. (hóber haber) – lidová magie (zaklínání, odklínání, odlévání vosku, házení uhlíků…)
 7. (šóel ob) – spiritismus jako věštění
 8. (jiddóni) – jasnovidectví
 9. (dóreš el hamatím) – spiritismus jako magie

„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]