Odpověď na článek „Lepší po cestě kulhat, než běžet mimo cestu“

8.5.2017

Páter Zahradníček se v časopisu „Milujte se“ dopustil hrubé manipulace čtenářů s cílem morálně likvidovat ty, kdo brání nejzákladnější pravdy křesťanství. Svůj článek začíná odůvodněním: „Jeden ze čtenářů časopisu „Milujte se“ se obrátil na redakci s otázkou, týkající se různých výzev a dopisů, které rozesílá pomocí emailu tzv. Byzantský katolický patriarchát“.

Po uvedení různých citacích vyvodil nepravdivý závěr: (patriarchát) se snaží o reformu církve, ale vytvořil další sektu“. Slovo „sekta“ se v katolickém prostředí používalo téměř pro všechny nekatolíky. Dnes ale slovo „sekta“ představuje hlavně destruktivní skupiny, které se dopouštějí zločinů, někdy i masových sebevražd. Po navození tohoto dojmu dá výrazný citát: „Koho ďábel nemůže zastavit…“ Tím patriarchát postaví do role spolupracovníka s ďáblem, a pak vloží dlouhý text od Mons. T. Holuba, sekretáře ČBK (2012) pod názvem: „Vysvětlení ke kauze bývalých členů basiliánského řádu“. Hned za citovaný text velkými písmeny dodá: Satan si dokáže navléct i šaty pokory… (sv. F. Kowalska).“ Pak do černobílé fotografie vloží výrazné odsuzující citace. Rovněž dodá fotografii patriarchy Eliáše a pak jakoby objektivně, ale bez vysvětlení napíše: „Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (1. 5. 2011).“ Jaký je z toho všeho závěrečný dojem? Čtenář uvěří, že patriarchát, jak navodil autor, je nebezpečná sekta, kterou, podle něho, prý „postrkuje ďábel“ a která prý „si bere šat pokory jako satan“.

Odpověď na článek: „Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři, stopa mizí v Doněcku“

30. 12. 2016

Vážená paní šéfredaktorko,

na základě všeobecné žurnalistické etiky Vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. „Profesionální novinářská etika vyžaduje umožnit každému uplatnit své právo na opravu, právo na odpověď“ (§ 19, odst. 4.)

Článek autorky Zdeňky Trachtové, uveřejněný dne 26. 12. 2016 na iDnes.cz, je napsán bulvárním stylem. Tato web stránka je parciální on-line součástí Mladé fronty dnes, která je všeobecně považována za seriózní médium bez bulvární pachuti. Styl psaní Z. Trachtové však punc serióznosti značně zpochybnil. Článek Trachtové, poznačený estetizací – typickým bulvárním znakem, využívá spíše citově podbarvená slova, zkratkovité a na city působící výrazy, aby dosáhl cíleně negativní obraz naší tradiční, pravověrné katolické církve.

ČBK a Prague pride /odpověď Patriarchátu/

30. 8. 2016

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát vyzval na den 20. 8. 2016, tedy týden po pochodu sodomitů Prahou, k pochodu pro Ježíše, rodinu a morální hodnoty. Na výzvu reagoval 15. 8. 2016 Mgr. Stanislav Přibyl, jako nastupující generální sekretář České biskupské konference (ČBK). Pan Přibyl představitele patriarchátu veřejně očernil. Převzal podlou metodu používanou politickými diktaturami, která likviduje pravdu morálním či fyzickým zabitím svědků pravdy. Vyhlásil, že prý jsou: „1) neposlušní, domýšliví, mají nezdravou ambici a proto (prý) jsou mimo církev a stali se sektou. 2) prý jsou exkomunikováni a 3) prý nelegitimně užívají název „katolický“.“

Cílem tohoto dokumentu ČBK nebylo pouze veřejné a lživé očernění patriarchátu, ale hlavně šlo o zastrašení katolíků s cílem, aby si nedovolili ani sebemenší veřejný projev proti sodomii a nehájili morální hodnoty ani rodinu a spasitelnou víru v Pána Ježíše Krista!

Odpověď na očernění v časopise „Rozměr“ 3/2014

Ukrajina, 21. 1. 2015

Biskupům a kněžím SR

Redakci časopisu Rozměr

 

V článku pod názvem Cúvajúca reforma v katolíckej cirkvi“ od Roberta Sarky jde o očernění patriarchy Byzantského katolického (všeobecného) patriarchátu Eliáše. Protože ho znám mnoho let, cítím se ve svědomí zavázán nemlčet a zároveň žádám o opublikování mé odpovědi v časopise „Rozměr“.

V roce 1991 jsem spolu s ním nastoupil do noviciátu baziliánů ve Varšavě. Pak jsme byli oba v této řeholi na Slovensku, v Česku i na Ukrajině.

Předně, co se týká biskupského svěcení, byl jsem spolu s ním, a ještě s dvěma baziliány, vysvěcen na biskupa. Z ohledu na mimořádné okolnosti bylo pro nás přijetí biskupského svěcení oprávněné. Kardinál Huzar veřejně hlásal hereze, které popírají podstatu katolické církve a křesťanství. Zneužíval k tomu oficiální autoritu církve. Přijetí biskupského svěcení bylo účinným prostředkem k záchraně jádra pravověrné mučednické církve na Ukrajině před odpadnutím do hereze.

Odpověď na arcipastýřský pamflet Vozňaka

Lvov, 5.9.2012

 

Dne 27. srpna 2012 arcibiskup Vozňak napsal tzv. pastýřský list, který je trestným činem masového rozpalování náboženské nenávisti vůči náboženské menšině UP HKC. Ta se před třemi lety oddělila od Huzarových herezí a je samostatnou církví.

Kardinál Huzar přinesl na Ukrajinu učení plné herezí popírajících základní křesťanské pravdy, Tradici i Písmo svaté. Huzar tak svedl mučednickou církev UHKC na bludnou cestu, která vede do věčné záhuby. Jím vybudovaná hierarchická struktura sdílí jeho hereze a klame věřící lid zbožnými frázemi. V takzvaném pastýřském listu 10krát lživě a urážlivě nazývá UP HKC sektou. Je to hrubým veřejným očerňováním a znakem netolerantnosti a náboženské nenávisti.

Odpověď na článek „Charakter magického myslenia…“

Lvov, 18.7.2012

 

Na vědecké konferenci v Badíně 2011 měl Sarka Róbert přednášku s názvem: „Charakter magického myslenia v súčasnej kultúre a naznačenie základnej línie, ako naň odpovedať.“ Součástí této přednášky je oddíl s názvem: „Prípad Eliáš Dohnal a magické myslenie.“ Tento článek připisuje bývalému knězi, současným Vatikánem nevyznanému biskupovi, jednostrannou duchovnost proto, že upozornil na aktuální problém, kterým je renesance okultních a magických praktik v současné společnosti. Autorův příspěvek je neobjektivní.

V roce 1983, už jako kněz olomoucké diecéze, P. Antonín, veřejně vystoupil proti činnosti kněze P. Ferdy. Ferda dokonce na dálku léčil Brežněva, ruské důstojníky, kteří okupovali Česko, přednostně léčil a dělal „zázračné“ diagnózy kněžím, řeholníkům a dětem. Jeho činnost zasáhla asi 100 000 lidí. Jaké měla kořeny?

Odpověď na Expres č. 77 (19.7.2012)

Na titulní stránce časopisu Expres je palcový titulek: „Padělaný patriarcha“. V podnadpisu stojí: „Dohnal není žádný patriarcha, ale samozvanec – oficiálně“.

Odpověď: Ve skutečnosti však tzv. pátrací ústředna Expresu oficiálně odhalila: Huzar není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.

A rovněž oficiálně odhalila: Ševčuk není žádný patriarcha, ale samozvanec, padělaný patriarcha.

Husitská církev v ČR se v roce 1921 oddělila od Vatikánu. Od té doby má v Praze svůj patriarchát a stát to plně respektuje. Patriarchát k založení nepotřeboval souhlas Říma ani Moskvy. Podobně je tomu s Kyjevským patriarchátem Ukrajinské pravoslavné církve. Patriarcha Filaret rovněž není podřízen Římu ani Moskvě. Je plně nezávislý. Huzar ani Ševčuk nejsou samostatní, ale jsou podřízeni Římskému církevnímu kodexu CCEO. Řím neuznal ani jednoho ani druhého za patriarchu.

Veřejný zločin lynčování pravověrných katolíků

Lvov, 23. 6. 2012

 

Dodatek k soudní žalobě na noviny „Expres“:

Časopis Expres č. 67 z 21.6.2012 nás na titulní straně nazval satanskou sektou, která osnuje rituální vraždy. K této manipulaci použil vraždu a sebevraždu nám neznámého člověka, která se stala 14.6.2012. Vedení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve prohlašuje: dotyčná osoba i jeho rodina je nám neznámá. Tyto lidi nikdy do našeho chrámu nechodili a nebyli členy naší církve, jak je nám lživě připisováno. Zde jde o organizovaný zločin vůči Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církvi a jejímu vedení. Za to musí být redakce časopisu Expres potrestána a zastavena její činnost.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]