Slovo života – 2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova.

Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny,

a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu,

nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

Rozjímání nad 2Kor 5,14-15

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

Pátá kapitola začíná slovy: „Víme přece, že bude-li stržen stan našeho pozemského života, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích…“ V 10 verši se mluví o soudu: „Vždyť všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ Na závěr kapitoly apoštol vyzývá ke smíření s Bohem: „Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm (v Kristu) dosáhli Boží spravedlnosti.“ (v. 20-21)

V době postní si budeme opakovat toto slovo 14. a 15. verše. „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli.“ Zde se mluví o tajemství Kristovy smrti, spojené s naším křtem a naší vírou v toto tajemství. Fyzicky zatím žijeme. Když se Ježíš, Jednorozený Boží Syn, stal z lásky k nám člověkem a zemřel za nás, i my jsme v Jeho smrti zemřeli zlu a hříchu. Vidíme ale, že hřích v našem životě dále působí. Zapomínáme, že v Kristově smrti ale nepůsobí, je přemožen. Pokud se v konkrétním momentu vírou a vydaností sjednotím s Kristem a Jeho smrtí, síla hříchu je neúčinná, mrtvá.

„Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“ (svědectví a motivace k modlitbě)

V soukromé modlitbě jsem prožíval Ježíšova slova „Žízním“ a „Eli, Eli lema sabachtani“. Nejprve jsem si uvědomoval, jak Ježíš na kříži žízní, touží po naplnění Boží vůle – po přemožení kořene otroctví temnoty, kterým je hřích. Ježíš to chce. On po tom žízní. To je vůle Nebeského Otce. Ježíš žízní po jejím naplnění. Ale zároveň vnímám, že Ježíš teď ve mně žízní i po naplnění konkrétní vůle Otcovy v určitých záležitostech, které mě tíží a za které se modlím. Také však vnímám, že i za tuto věc na Golgotě trpěl. Žíznil tam po všeobecném naplnění Otcovy vůle, ale zároveň i po naplnění Boží vůle v této konkrétní věci, ve které jsem bezmocný, spoluukřižovaný s Ježíšem. Velmi mě oslovovalo, když jsem prožíval v určitém rytmu několik konkrétních úmyslů, a čas v modlitbě tak velmi rychle utíkal. Vždy jsem se intenzivně sjednotil s Ježíšem v tom konkrétním úmyslu, potom nastal kratinký oddech a pak, hned po malém sebezáporu, jsem znovu v modlitbě dával Bohu další konkrétní úmysl či problém, který Duch svatý ukázal. V tomto rytmu je potřeba malého sebezáporu. Řeknu si například: „Zapři se. Zapírám se.“ A hned to realizuji v modlitbě tak, že překonám určitý bod lenosti tím, že znovu zvednu ruce a pokračuji v duchu v modlitbě tak dlouho, jak v Duchu Božím vnímám potřebu se za konkrétní úmysl modlit.

Slovo života – 2Kor 4,16-17 (12. 3. – 26. 3. 2017)

„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme,

vnitřně se den ze dne obnovujeme.

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“

Rozjímání nad 2Kor 4,16-17

„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme,

vnitřně se den ze dne obnovujeme.

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy.“

Svatý apoštol Pavel ukazuje Korintským i nám na příkladu samotných apoštolů, že milujeme-li Pána Ježíše a snažíme se Mu ze všech sil sloužit, je třeba počítat i s křížem tělesné vyčerpanosti. Duchovní boj a s ním spojené modlitby, bdění, půst a neúnavná práce, vyčerpává naše tělo i duši. Avšak náš duch se obnovuje jako síla orla. Vnitřní člověk, znovuzrozený z Ducha svatého, je plný vnitřní, Boží moci, dětské radosti a lásky k Bohu a lidem. Náš duch „jásá v Bohu svém Spasiteli“ a jakoby proti přirozeným zákonům poznáváme, že čím jsme starší, tím jsme ve službě Bohu živější a plní Boží síly. Pokud tomu tak není, musíme činit pokání, že je s námi něco v nepořádku a že utrácíme svůj život bez užitku. Ani smrti se nebojíme, protože víme, že Bůh nás vzkřísí z mrtvých a dá nám nové, proměněné tělo a věčnou slávu v nebi. Vnitřní vztah a láska ke Kristu způsobují, že toužíme až do úplného vyčerpání sloužit Bohu a pomáhat Mu zachraňovat duše.

Rozjímání nad 2Kor 4,10-11

„Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt,
aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“

Co předchází tomuto verši? Verš 8-9: „Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích, jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.“ Ve verši 10. a 11., které si budeme připomínat po dva týdny jako slovo života, se mluví o Ježíšově smrti a Ježíšově životě. Je řečeno: „Stále jsme vydáváni na smrt pro Ježíše.“ Jak máme chápat a realizovat toto slovo? Slovo „stále“ znamená, že se něco znovu a znovu opakuje. To neznamená sekunda za sekundou, ale v určitých momentech se děje stále to samé – jsme vydáváni do Kristovy smrti. Výraz „stále“ dále prozrazuje, že se tento výrok apoštola Pavla nevztahuje ani tak na fyzické mučednictví, protože to je jen jednou, ale na vnitřní umírání pro Ježíše, a to můžeme opakovat každý den.

Slovo života – 2Kor 4,10-11 (26. 2. – 12. 3. 2017)

„Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti,

aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.

Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt,

aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.“

Upozornění k prorocké modlitbě na tento a následující měsíc

Zvláště modlitební skupiny a stráže, a zvlášť v modlitbě ve svaté hodině, v tomto historickém čase, kdy v Americe probíhá duchovní boj, který se týká i Ukrajiny, je třeba si uvědomit, že každý z vás, ať jsou to děti, mládež, dospělí, nebo i starší muži a ženy, všichni máme na sebe vzít zodpovědnost za Kristovo vítězství nad systémem lži a smrti. Je to boj, v němž se rozhoduje o fyzickém bytí a nebytí na této zemi, ale rozhoduje se i o věčném životě a věčném zavržení mnohých.

K prorocké modlitbě, kterou je nejlépe se modlit ve svaté hodině, Bůh v tomto čase dává i pomoc, jak svou milostí, tak i prostředkem k vnitřní ztišenosti, a tím jsou určitá gesta. Tato gesta můžeme realizovat od chvíle, kdy v prorocké modlitbě prosíme za ducha pokání pro americký národ. Když prosíme o ducha pokání, je vhodné klečet a mít ruce nahoru, uvědomit si pohled vzhůru s vědomím, že Bůh tě vidí, tak, jako bys zároveň viděl nebe otevřené a Syna Božího po pravici jako sv. Štěpán. S vírou můžeš při vyslovení „Je-ho-šu“ třikrát mírně pohnout rukama, které jsou zvednuté, dlaněmi k sobě, a uvědomit si, že prosebně voláš k Bohu Otci, Synu i Duchu svatému. Potom, při prvním „á“, ruce pomalu spouštěj dolů a uvědom si, že stojíš ve světelném sloupu Boží přítomnosti.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kdo jsou naživu, nežili už sami sobě, ale Tomu, kdo za ně zemřel i z mrtvých vstal.“

2Kor 5,14-15 (26. 3. – 9. 4. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]