Naše spoluvzkříšení

Ježíš Kristus byl při své smrti ztotožněn s naší přirozeností kromě hříchu a my jsme s Ním byli také pochováni a zároveň s Ním jsme byli také vzkříšeni. Prorok Ozeáš to předpověděl slovy: „Dne třetího vzkřísí nás a budeme živi před obličejem jeho.“ Naše účast na Kristově vzkříšení je nyní skrze víru duchovní. Při druhém příchodu i naše tělo bude vzkříšeno do slávy.

Duchovní realita spoluvzkříšení s Kristem je v Ježíšově a naší matce dokonalou. S toutéž vydaností Bohu a s toutéž vírou jako Maria nyní přijímám nejen vnitřní jednotu se vzkříšeným Spasitelem, ale plně přijímám i celé tajemství křtu. Teď si uvědomuji pravdu, že: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20)

Slovo života – Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás,

je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Rozjímání nad Ef 2,8-9

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar,
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Je třeba si toto Boží slovo správně vysvětlovat. Především: naše spása není z našich skutků. Bůh nám dal milost spasení, je to Boží dar, jak říká Písmo. Takže se nikdo nemůže chlubit. To ale neznamená, že když jsme přijali záchranu, spásu v Kristu, že už nemáme dělat dobré skutky. Máme je dělat ve spolupráci s Boží milostí a ve spojení s Kristem. Ale ten základ – záchrana – ta nám byla dána zdarma. Proto je také třeba, abychom konali misii modlitby. Vyprošovali Boží milost k obrácení konkrétních lidí, a především je třeba prosit, aby na Ukrajině nastalo duchovní vzkříšení.

Ukrajina je ve stavu vnitřního zápasu, zda si uchováme poklad víry v našeho Spasitele Ježíše Krista, anebo zda takzvané náboženství New Age, které je propagováno duchem tohoto světa, nás okrade o živé spojení s Ježíšem, tedy o spasitelnou víru. Tomuto tlaku není vystavena pouze Ukrajina, ale všichni křesťané a všechny křesťanské národy.

Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

 

a) úvod – Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera

Učedníci se podle Ježíšova příkazu vrátili do Galileje. Petr spolu s ostatními apoštoly šli lovit ryby. Možná je to první noc po sobotě. Celou noc se namáhali, ale nic nechytili. Ráno stojí Ježíš na břehu, na Jeho slovo spustili sítě a vytáhli velké množství ryb.

Když posnídali, Ježíš pohleděl s láskou na Petra. Petr si znovu uvědomil svůj hřích. Vzpomněl si na bolestný Ježíšův pohled na nádvoří veleknězova domu i na to, že Ho té noci třikrát zapřel.

Nyní slyší Ježíšovu otázku: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr je šťastný, že může znovu vyznat svou lásku ke svému Spasiteli před ostatními a odpovídá: „Ano, Pane, Ty víš, že Tě miluji.“ Ježíš se Petra ptá třikrát a on Mu třikrát odpovídá upřímným vyznáním. Ježíš vidí Petrovu upřímnost a potvrzuje jeho úřad prvního mezi bratřími a pastýře Ježíšova stáda. Mluví také o Petrově mučednické smrti, kterou pro Ježíše podstoupí. Boží láska agapé je spojená s Ježíšovým křížem.

Rozjímání nad Ef 2,1-2

„I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa,
poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.“

Toto slovo života bychom mohli nazvat: „Přešli jsme od smrti k životu“. „I vy, kteří jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili…“ Bez Krista člověk žije ve svých vinách a hříších a je duchovně mrtvý. Je zde určitá síla, která ho drží v systému smrti. Apoštol říká, že je to běh, neboli systém tohoto světa, který člověka vede k tomu, aby poslouchal démonská vnuknutí, tedy vládce nadzemských mocí, o kterém apoštol říká, že je to duch zla. Kde působí tento duch, tento vládce nadzemských mocí? Působí dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.

Ve verši 3. se píše: „I my všichni jsme k nim kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.“ Ale ve 4. verši je ukázáno východisko: „Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu v Kristu, když jsme byli ještě mrtví pro své hříchy.“

Slovo života – Ef 2,1-2 (1. 1.2017 – 15. 1. 2017)

„I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy v nichž jste dříve žili

podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí,

ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.“

Zjevení ženám

 

a) úvod – Rozjímání nad Božím slovem

Ženy, které nesli drahé masti, byly svědky toho, že hrob je prázdný. Poté viděly dva svědky Ježíšova vzkříšení. Ti jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých, aby to zvěstovali apoštolům. Jejich slova jim však připadala jako blouznění (srov. Lk 24,9-11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly je a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

Ďábel i jeho lidé užívají celou řadu psychologických metod k zastrašování těch, kdo chtějí žít s Ježíšem a svědčit o Něm.

Ježíš je pravý Bůh. On přemohl hřích i smrt. Ženy se mu klaní – jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

Zjevení Tomášovi

Tomáš v neděli Kristova vzkříšení prožíval větší boj s pochybnostmi než ostatní učedníci. Večer v neděli vzkříšení nebyl svědkem prvního Ježíšova zjevení učedníkům. Když se vrací do jejich společnosti, radostně mu zvěstují: „Viděli jsme Pána!“ Tomáš však nesdílí jejich radost. Zpráva, že Ježíš se zjevil v jeho nepřítomnosti, se ho bolestně dotýká a nepomůže mu zbavit se smutku a nevěry, které ho opanovaly. Odpovídá: „Jestliže neuvidím v Jeho rukou rány od hřebů a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do rány v Jeho boku, neuvěřím.“ Jeho podmínky zní neúprosně. Osmého dne jsou opět všichni spolu i s Tomášem. Tu se mezi nimi znovu objevuje Ježíš, tak jako před týdnem.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]