Pět částí Svěcení neděle: Část 1. Kristovo vzkříšení (video)

 

První hodina

1/3

a) úvod – Kristovo vzkříšení (5 minut)

V duchu vidíme kamenný hrob na Golgotě. V noci ze soboty na neděli jej hlídají římští vojáci. Přední kněží a farizeové řekli o mrtvém Ježíši Pilátovi: „Když ještě žil, řekl, že třetího dne vstane z mrtvých. Rozkaž tedy hlídat hrob.“ (Mt 27,63-65)

Noc je tichá. Co se děje v duchovní oblasti? Ježíšův duch sestoupil po Jeho smrti z Otcových rukou do místa zvaného šeol, neboli hádés (podsvětí). Na tomto místě zlomil vládu anděla, který držel v zajetí duchy zemřelých. V apoštolském vyznání víry se hovoří: Kristus „sestoupil do pekel” (šeolu). Potom vystoupil z oblasti šeolu do oblasti tohoto časného světa. V té chvíli bylo vzkříšeno a proměněno i Jeho tělo, které doposud leželo v hrobě. Toto proměněné tělo prošlo kamenným hrobem, protože už nepodléhá fyzickým zákonitostem.

Moment vzkříšení potvrdil, že Kristovo evangelium je pravda a že Kristus je pravý Bůh. Odehrál se v naprosté tichosti a skrytosti. Ani stráže nevěděly, kdy Kristus vyšel z hrobu. Vzkříšení nebylo provázeno žádnými vnějšími projevy: blesky, hromy, zemětřesením… Tak, jako Bůh z ničeho stvořil vesmír a ustanovil v něm pořádek, tak působil svou všemohoucností i zde.

Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Každý z nás se setkává s realitou smrti. Jednou i u tvého hrobu budou stát tví nejdražší a budou plakat. Temné hroby člověka děsí. Ježíš nás však ujišťuje, že budeme vzkříšeni. Naše tělo bude nejen vzkříšeno Boží všemohoucností, ale bude i oslaveno a bude podobné Kristovu vzkříšenému tělu. Toto zaslíbení je pro nás nesmírnou radostí. Ježíš opravdu vstal z mrtvých! I my vstaneme z mrtvých a budeme mít účast na nekonečném štěstí a radosti v nebi.

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Kristus byl vzkříšen, první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20)

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Kristus vstal z mrtvých!”, a jeden dodá: „Vpravdě vstal!

d) 5 minut:

Zpěv „Aleluja, Shema Izrael” (Během zpěvu ve víře prožívám radost z Kristova vzkříšení.)

 

2/3

a) úvod – Vzkříšený Kristus se ukázal své matce

O setkání vzkříšeného Krista se svou matkou Písmo mlčí. Ona v hodině Jeho smrti stála pod křížem a duchovně spolu s Ním zemřela jako Jeho, ale i naše matka. Jestliže Písmo svědčí, že jsme byli spolu s Kristem vzkříšeni, pak to na prvním místě platí o té, která je milostiplná (srov. Lk 1,28) a která spolu s Ním na Golgotě duchovně zemřela.

Ráno šly ženy k hrobu, a tam se jim ukázal nejprve anděl a pak i vzkříšený Ježíš. Písmo svědčí, že Ježíšova matka se ženami nebyla. Proč? Protože v momentu vzkříšení se Ježíš jako první ze všech nejenže zjevil své matce, jak říká i Tradice Východní církve, ale ona současně prožila i tajemství svého a našeho spoluvzkříšení s Kristem (srov. Ef 2,6; Kol 2,12; 3,1). Toto tajemství se dotýká i nás a je spojeno s tajemstvím křtu.

Spoluvzkříšení neznamená jen to, že se Ježíš zjevil své matce, podstata spoluvzkříšení spočívá v tom, že ona přijímá nový život – Boží život vzkříšeného Krista. Do určité míry ho přijímá i pro ty, kteří Krista přijmou a narodí se skrze víru z vody a z Ducha svatého. Ona je první z těch, kteří prožívají duchovní realitu tohoto tajemství. Když nám ji Ježíš dal za matku, dal nám skrze ni i sebe samého a všechny milosti a duchovní dary. Bohorodička je matkou Kristovou, ale i tvou matkou (srov. J 19,26-27). Nyní se raduj spolu s ní z Kristova vzkříšení.

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Čistá Bohorodičko, těš se vzkříšením svého Syna!”

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši”, а jeden dodá: „Ty Jsi nyní ve své matce a ona v Tobě.

d) 5 minut

zpěv: „Zazáři, zazáři, nový Jeruzaléme“.

Ježíšova a naše matka je Novým Jeruzalémem. V duchu prožívám s Marií tajemství jejího spoluvzkříšení a setkání s Ježíšem.

 

3/3

a) úvod – Naše spoluvzkříšení

Ježíš Kristus byl při své smrti ztotožněn s naší přirozeností kromě hříchu a my jsme s Ním byli také pochováni a zároveň s Ním jsme byli také vzkříšeni. Prorok Ozeáš to předpověděl slovy: „Dne třetího vzkřísí nás a budeme živi před obličejem jeho.“ Naše účast na Kristově vzkříšení je nyní skrze víru duchovní. Při druhém příchodu i naše tělo bude vzkříšeno do slávy.

Duchovní realita spoluvzkříšení s Kristem je v Ježíšově a naší matce dokonalou. S toutéž vydaností Bohu a s toutéž vírou jako Maria nyní přijímám nejen vnitřní jednotu se vzkříšeným Spasitelem, ale plně přijímám i celé tajemství křtu. Teď si uvědomuji pravdu, že: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Nakolik vírou vejdeme do Kristovy smrti, natolik v nás působí síla Ježíšova vzkříšení. Do těchto dvou tajemství Kristovy smrti a Jeho vzkříšení jsme byli duchovně naroubováni ve křtu svatém (srov. Ř 6,3-5). V našem těle máme už teď nosit Kristovu smrt a také Jeho nový život (srov. 2Kor 4,10n).

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Kristus vstal z mrtvých! Spolu s Ním jsme vstali i my.“

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“, a jeden dodá: „Spolu s Tebou jsem vstal z mrtvých!

d) 5 minut:

Ježíš je ve mně (v tobě) a já jsem v Něm. On je vzkříšení a život. On je tu. Při zpěvu písně: „Toto je den“ prožívám tajemství spoluvzkříšení s Kristem.

 

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]