Ikona Ukřižovaného

Vidím Kristův kříž. V pozadí je světle blankytná modř, ohraničená kolem kříže elipsou. Malý zbytek prostoru za elipsou přechází do temného obdélníkového rámu. Světelné paprsky pod Kristovými rozpjatými pažemi pronikají blankytnou modř a vyúsťují jako cesta do ostrého světla, které je kolem hlavy. Nad Kristovou hlavou je světlo koncentrováno nejvíce. Zdůrazňuje přítomnost Nebeského Otce, který dal za mě svého Syna. Do Jeho rukou Ježíš ve chvíli smrti odevzdává svého ducha. Světelná elipsa s křížem prolamuje temnotu a otvírá prostor nového světa, nového života. Elipsa kolem je vytvořena přechodem z blankytné do světlehnědé barvy. Pak přechází do tmavohnědé a černé a pokračuje do čtyř koutů obrazu. Dole je na levé straně v tmavé barvě vidět lidská lebka a dvě rozhozené kosti symbolizující smrt. Na druhé straně je v tmavém koutě rakev s nápisem, který má připomenout, že mé tělo uloží do rakve a bude následovat soud a pak věčnost bez konce! Před rakví hoří svíce.

Na kříži, pod břevnem, na němž jsou přibity Kristovy nohy, je světelný bod. Symbolizuje mého ducha. Vychází z něj paprsky, které vcházejí do Kristových ran na nohou. Můj duch, oddělený od těla, symbolizuje mou smrt. Do rakve patří mrtvé tělo, ale můj duch je na kříži spojen s Ježíšem, který je úzkou Cestou do života věčného.

Elipsa světla vytlačila tmu do čtyř rohů obrazu, což vyjadřuje Kristovo vítězství nad vládou temnoty a zla!

Nahoře je napsáno poslední Kristovo slovo, vyřčené v momentu smrti: „Abba, Otče, do Tvých rukou, vydávám svého ducha!“ Část nápisu proniká žlutou barvou koncentrovanou temnotu v horních úhlech obrazu. Další slova jsou ve světlém prostoru mezi hlavou a přibitou cedulkou s iniciály INRI.

Rozjímání:

Nejprve se dívám do Ježíšových pěti ran a pak i na jiné rány, jimiž je bolestně rozdrásáno celé Ježíšovo tělo. Nárty nohou jsou proraženy dvěma hřeby, jimiž jsou krutě přibity ke kříži. Krev z obou ran vytéká na dřevo kříže, stéká po něm dolů kolem světelného bodu symbolizujícího mého ducha, který je na kříži sjednocen s Kristem Ukřižovaným.

Na Kristových nohách jsou krvavé rány od bičování. Kolena jsou odřena od pádů na křížové cestě. Chvíli spočívám pohledem na Kristových nohách plných ran. Jeho nohy chodily neúnavně, když hlásal evangelium spásy.

Pohled na Kristovy rány v rukou – dlaně jsou probodnuty dvěma hřeby, ruce jsou od krve. Krev stéká a kape do prostoru světla. Ježíš má rozevřenou náruč, jakoby chtěl každého z lásky obejmout. Na rukou jsou rovněž vidět rány po bičování. Ty ruce, které Ježíš kladl na nemocné a uzdravoval je, ty ruce, kterými žehnal nejen děti, ale i dospělé, jsou teď bezmocně přibity ke kříži.

Kolik bolestí působí tyto čtyři rány na rukou a nohou, kterými procházejí čtyři hřeby! Ježíši, nejen hřeby, ale i mé hříchy Tě přibily na kříž!

Pohled na hruď – je poseta krvavými ranami od krutého bičování. Je na nich nejen zaschlá, ale i znovu vytékající krev. Na pravém boku hrudi je pátá rána, která byla zasazena Ježíšovi kopím brzy po tom, co ve smrti odevzdal ducha do Otcových rukou. Tato rána je svědectvím Boží lásky ke mně. Krev a voda vytekly z probodnutého Ježíšova srdce. Kéž by mé kamenné a lhostejné srdce bylo probodnuto láskou k Tobě, můj Pane!

Nápis nad hlavou vyjadřuje svaté jméno Ježíš spojené s přívlastkem Nazaretský a s titulem – Král. Ježíš je skutečně králem nejen židovského národa, ale všech národů. On je Pánem a Králem nebe i země!

Pohled na hlavu: Na hlavě vidím trnovou korunu. Trny se zabodly do hlavy a působí velkou bolest. Krev z ran na hlavě stéká po Ježíšově tváři. Na tváři je rovněž několik ran od bičování a od úderů při pádech na křížové cestě. Ježíš úpěnlivě upírá oči vzhůru. Přesto, že Jeho oči vyjadřují hlubokou bolest, z Jeho ztýrané tváře vychází zvláštní klid.

Při pohledu do Jeho očí, ve chvíli, kdy se přibližuje smrti, si připomínám Jeho poslední čtyři slova. Předtím měl Ježíš pohled upřený na svou matku a učedníka. I mně dal svůj testament skrze Jana slovy: „Hle, tvá matka!“ Pak už Ježíš zvedl mírně hlavu a řekl: „Žízním!“ On žízní po dokonání i mé spásy – po dokonání Otcovy vůle. Žízní i po mé spáse! Pak Ježíš bere na sebe podstatu všech hříchů lidstva a prožívá nejtěžší duševní a duchovní bolest. Vnímá realitu odloučení duše od Boha, která je podstatou věčného zavržení v pekle. To vyjadřuje slovy: „Eloi, Eloi, lama sabakhtani!“ (Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?).

Po prožití tohoto nejtěžšího utrpení ví: ďábel a hřích byl přemožen, dílo spásy je završeno! Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“

Pak Ježíš z posledních sil zvolal: „Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!“ To řekl a skonal. Ježíšova smrt obnovila ztracené spojení mezi člověkem a Bohem. Křtem jsme byli duchovně ponořeni do Kristovy smrti. Duchovně vcházet do Kristovy smrti znamená odevzdávat se cele v různých životních situacích do vůle Boží a sjednocovat svého ducha s Duchem Ježíšovým, který ve mně přebývá skrze křest a víru.

Denně se alespoň chvíli (1-5 minut) dívej na ikonu Ukřižovaného a pak i do Jeho očí. Řekni Mu: „Ježíši, děkuji Ti, že Jsi trpěl a zemřel i za mě a za mou spásu!“

(pozn.: viz Sedm slov z kříže)

 

Stáhnout: Ikona Ukřižovaného

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]