Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí

25. 1. 2017

Kard. Miloslavu Vlkovi

Vážený konseminaristo Miloslave,

před třemi měsíci, 25. 10. 2016 jsem Ti napsal dopis, ve kterém jsem Tě vybízel k veřejnému pokání. Přednedávnem jsem se dozvěděl, že máš rakovinu plic s metastázemi v kostech a že jsi „diagnózu přijal v klidu. Když Ti ji sdělovali páni profesoři, byl jsi to prý Ty, kdo je podepíral a ujišťoval, že jsi na správné cestě, protože už vícekrát se Ti zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení. Páni profesoři byli trochu překvapeni…“

I já jsem překvapen – jak si můžeš myslet, že jsi na správné cestě, když jsi jako Kristův služebník sloužil antikristu, prosazoval jsi hereze synkretismu a liberalismu popírající podstatu křesťanství a spásy. Ty ses vyjádřil, že máš stejného boha s vyznavači krvežíznivého bůžka Alláha. Tys podporoval homosexualismus, likvidoval jsi pravověrné kněze a věřící, uctíval jsi podvodníka, který se pokládá za převtělené božství – dalajlámu, a přitom všem tvrdíš, že jsi na správné cestě a prý jdeš „tam“, jakoby to bylo do nebe. Obávám se, že ve stavu nekajícnosti, v jakém jsi teď, to „tam“ rozhodně není nebe.

Smrt není strašná, ale stav, ve kterém jsi, je strašný, a to, co po něm bude, je ještě strašnější. Ty cynicky odmítáš pravdivé pokání, ale bez něho nikdo spasen nebude (Lk 13,3).

Cituji z minulého dopisu, který jsem Ti napsal, ještě než se projevila Tvá nemoc: „Jak obstojíš před Božím soudem? Jakého ducha máš? Máš stejného ducha, jakého má satanská elita, která připravuje genocidu křesťanství i lidstva! Brzy, možná velmi brzy, budeme oba stát před Božím soudem. Boží milosrdenství je velké, ale jenom pro ty, kdo konají pravdivé pokání.“ (z listu 25. 10. 2016)

Vážený Miloslave, známe se už od semináře. Když padl komunismus, fokolarínské hnutí Tě prosadilo za biskupa a pak i díky nadnárodním elitám ses brzy stal českým primasem a kardinálem. Prosazoval jsi liberální politiku v církvi, která byla rovněž v programu architektů NWO. Za prvních 10 let Tvé vlády odpadl v Česku milion katolíků.

Ty jsi ustanovil Tomáše Halíka za podivuhodného prezidenta pro katolickou univerzitní mládež, přestože je heretik. Navíc sám o sobě tvrdí, že je buddhistou a zároveň katolíkem. Halík zval mnohokrát převtěleného boha dalajlámu do chrámu sv. Spasitele a v kryptě byly konány po dobu čtvrt století pohanské meditace. Halík, pozvaní buddhisté a elita mládeže se zde buddhistickými meditacemi sjednocovali ne s Ježíšem Kristem, ale s démony. (srov. 1Kor 10,20) Za Halíkovu apostatickou činnost k zničení katolické mládeže Synod pravověrných biskupů na Ukrajině, vynesl na Tebe i na T. Halíka dne 29. 6. 2008 anathemu – to je vyloučení z církve – prokletí dle Gal 1,8-9. Oznámení o anathemě bylo vylepeno i na dveřích Svatovítské katedrály.

Rovněž tzv. restituce by nebyly realizovány bez Tebe! Tys prosadil nejen restituce, ale také jsi prosadil na klíčová místa lidi, kteří hereze vtělovali v semináři, v Katolickém týdeníku, literatuře… Pravdivou misii jsi nedovolil a v zárodku jsi ji likvidoval.

Před povodní roku 2002 byly už v Praze vystaveny billboardy propagující homosexualismus. Brzy na to přišla povodeň. V médiích se objevila otázka, zda to není Boží trest. Ty jsi suverénně, jako falešný prorok, zamítl tuto variantu, aby se snad někdo nezamyslel a nekonal pokání.

Před vstupem do EU jsi nechal vytisknout propagační letáky, které byly zaslány do farností s cílem prorazit veřejné mínění ke vstupu do EU. Masmédia tehdy oznámila: „Klerikálové odstartovali vstup do EU“.

Když jsme jako mniši na Sázavě nechali vytisknout pro veřejnost obrázek sv. Prokopa s exorciční modlitbou, kde se vymítá rovněž démon homosexualismu, rozkázal jsi nám pod sankcemi, že to musíme vyškrtnout. My jsme Tě jako mniši nebyli povinni poslouchat a ani jsme Tě neposlechli.

V roce 2003 bylo výročí 950 let od smrti sv. Prokopa. Obnovili jsme na Sázavě jeho hrob. V témž roce ses postaral, aby Řím odvolal řeckokatolického biskupa Ljavince a nechal jsi na jeho místo vysvětit za biskupa čelního fokolarína, L. Hučka. Spolu s ním jste pak zlikvidovali naši řeholi sv. Basila. Hučko ukradl náš klášter, který jsme vlastníma rukama přebudovali ze stodoly a prodal ho jisté podnikatelce. Rovněž Hučko s Tvým požehnáním ukradl (asi v rámci ducha restituce) malý domek i byt, který patřil vdově Dr. Šutkové. Vdova i my jsme žádali ČBK, aby fokolarína Hučka pohnali k zodpovědnosti, aby ukradený majetek vrátil, a totéž po něm žádal i papežský nuncius Ender. Tvým vlivem byl ale Ender z Česka odvolán. Církev pod vedením fokoláre si vynutila miliardové restituce, a současně fokolarín Hučko okrádá chudou vdovu o její majetek a basiliány o rekonstruovanou stodolu. To je láska fokoláre v praxi.

V této době jsi zároveň likvidoval pravověrného děkana katolické fakulty, prof. Wolfa.

Komu jsi vlastně sloužil? Bohu anebo ďáblu? Kristu anebo antikristu? Já za sebe Ti vše odpouštím a pro lásku Kristovu, který za Tebe vydal svůj život na kříži, Tě prosím, smiluj se sám nad sebou a udělej hrdinný krok pokání, abys nebyl věčně zavržen!

Rovněž z bratrské lásky Ti v příloze předkládám koncept veřejného pokání.

 

Patriarcha Eliáš

Byzantský katolický patriarchát

 

Kopie:

Kard. D. Dukovi

Biskupům ČBK

Prezidentovi a vládě ČR

Masmédiím

 

Příloha: Koncept veřejného pokání

Já, Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup a kardinál, chci tímto

ze sebe sejmout Boží anathemu, kterou jsem na sebe stáhl herezemi a která byla zveřejněna 29. 6. 2008.

1) Odříkám se všech herezí liberální teologie, která zpochybňuje Božství Ježíše Krista, Jeho spasitelnou smrt na kříži, Jeho historické a reálné vzkříšení i všechny zázraky Bible.

Vyznávám spasitelnou víru v Ježíše Krista, kterou měli apoštolé, mučedníci a svatí.

2) Odprošuji všechny kněze, bohoslovce, kterým jsem byl povinen zabezpečit studium pravověrného učení a chránit je před herezemi, že jsem konal pravý opak. Odpusťte mi moji falešnou cestu a modlete se za šťastnou hodinu mé smrti a spásu mé duše.

3) Veřejně přiznávám, že jsem ustanovil heretického kněze Tomáše Halíka za prvního tzv. prezidenta univerzitní mládeže v ČR. Věděl jsem, že zneužívá úřad k přetahování katolíků na buddhisty, schvaloval jsem jeho akce, jako bratříčkování s podivuhodným bůžkem dalajlámou… Halík navíc demoralizoval mládež prosazováním homosexualismu a gay pride, a to přímo v chrámu. Spolu s Halíkem jsme prosazovali islamizaci českého národa, de facto likvidaci křesťanství. Zhoubného ovoce Halíkovy činnosti jsem si plně vědom, a proto před svou smrtí žádám o napravení morálních a duchovních škod, které přinesl a za které nesu plnou zodpovědnost já.

4) Jako pokání se obracím na pana kard. Duku, svého nástupce a prosím ho, aby zbavil T. Halíka funkce prezidenta univerzitní mládeže, vyzval ho k pokání a k uvolnění chrámu sv. Salvátora pro pravověrného kněze.

 

Podpis………………………….

Dne ……………………………..

Prosím o zveřejnění mého gesta pokání před českou církví a národem. Toto je můj testament! Věřím, že mi Bůh bude milosrdný, odpustí mi mé hříchy a pohoršení a přijme mě do svého království.

 

Stáhnout: Výzva kardinálu Vlkovi k pokání před smrtí (25.1.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]