Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci

27. 1. 2017

Vládám členských států EU

Byzantský katolický patriarchát je prorockým hlasem, chránícím pravdy víry, morální hodnoty a Boží zákony. V současné době Vatikán hlásá hereze, schvaluje LGBT a prosazuje islamizaci.

Patriarchát tímto vybízí všechny členské státy EU: Po příkladu nové vlády USA zrušte absurdní zákony, preferující LGBTQ! Zastavte sebezničení jedince, rodiny i evropských národů.

Zároveň zrušte co nejdříve Lisabonskou smlouvu, která de facto odstranila Boží Dekalog, na kterém byla postavena křesťanská a kulturní Evropa!

Připomínáme, že hlavní vinu na této morální devastaci má katolická církev v čele s apostatickým Vatikánem! Propagace herezí neomaodernismu a synkretismu likviduje spasitelnou víru, vede k bezbožectví a k přijímání pohanských kultů, jakými je buddhismus, hinduismus… Už na II. vatikánském koncilu byla heretickými výroky v Nostra aetate popřena pravověrná identita a naprogramována likvidace pravdivé misie. Tvrzení, že máme mít úctu k pohanským kultům, je hereze! Úcta k pohanským kultům je úcta k jejich démonům! Dále zde byla vyhlášena hereze, že náš Trojjediný Bůh – Otec, Syn a Duch svatý, je prý totožný s pohanským půlměsíčním bůžkem. Alláh je nejvyšší (agbar) z 360 pohanských bůžků Mekky, žádá si krev křesťanů a rituální odřezávání jejich hlav. Náš milující Bůh, Otec našeho Spasitele Ježíše Krista, je jediným Bohem a nemá nic společného s půlměsíčním bůžkem z Mekky.

Bible objasňuje kořeny homosexualismu. Je to uctívání pohanských bůžků místo pravého Boha a rovněž lidská bezbožnost a nepravost, která potlačuje pravdu.

Citace: „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil, Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvy (bezbožectví). Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marností a jejich scestná mysl se octla ve tmě (okultismus, NWO). Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství (buddhismus), zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků, čtvernožců a plazů (hinduismus, šamanismus), proto je Bůh nechal napospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla (sexuální zvrácenosti LGBTQ). Vyměnili pravdu Boží za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený (lesbiánství) a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti (homosexualismus) a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost (AIDS). Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh napospas jejich zvrácené mysli (schizofrenický gender, transsexualismus).“ (Ř 1,18-28)

Bible ukazuje, že za tyto hříchy přichází trest. „Také město Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2Pt 2,6) Tato výstraha se opakuje i na jiném místě Bible, a to se zdůrazněním, že trestem není jen pozemská katastrofa, ale i věčný oheň po smrti (Jud 7).

Je tragedií, že „papež“ František Boží výstrahy bojkotuje a ostentativně líbá nohy sexuálním deviantům! Apostata František svolává trest časného i věčného ohně na katolíky a Evropu!

Tento „papež“ zároveň prosazuje islamizaci Evropy. Tím zatlouká další hřebík do rakve nejen křesťanství, ale i evropské civilizaci.

Proto Byzantský katolický patriarchát vznáší požadavek na vlády národů EU:

Po příkladu nové vlády USA

1) zrušte všechny úmluvy, rezoluce a rekomendace a z nich vycházející zákony, které prosazují LGBTQ,

2) zrušte Lisabonskou smlouvu,

3) radikálně zastavte islamizaci a adekvátně napravte katastrofální škody.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Kopie: Prezidentům a vládám USA a RF; Státnímu sekretariátu Vatikán a kardinálům katolické církve; Masmédiím

 

Stáhnout: Zrušení LGBT v EU a STOP islamizaci

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]