Upozornění k prorocké modlitbě na tento a následující měsíc

Zvláště modlitební skupiny a stráže, a zvlášť v modlitbě ve svaté hodině, v tomto historickém čase, kdy v Americe probíhá duchovní boj, který se týká i Ukrajiny, je třeba si uvědomit, že každý z vás, ať jsou to děti, mládež, dospělí, nebo i starší muži a ženy, všichni máme na sebe vzít zodpovědnost za Kristovo vítězství nad systémem lži a smrti. Je to boj, v němž se rozhoduje o fyzickém bytí a nebytí na této zemi, ale rozhoduje se i o věčném životě a věčném zavržení mnohých.

K prorocké modlitbě, kterou je nejlépe se modlit ve svaté hodině, Bůh v tomto čase dává i pomoc, jak svou milostí, tak i prostředkem k vnitřní ztišenosti, a tím jsou určitá gesta. Tato gesta můžeme realizovat od chvíle, kdy v prorocké modlitbě prosíme za ducha pokání pro americký národ. Když prosíme o ducha pokání, je vhodné klečet a mít ruce nahoru, uvědomit si pohled vzhůru s vědomím, že Bůh tě vidí, tak, jako bys zároveň viděl nebe otevřené a Syna Božího po pravici jako sv. Štěpán. S vírou můžeš při vyslovení „Je-ho-šu“ třikrát mírně pohnout rukama, které jsou zvednuté, dlaněmi k sobě, a uvědomit si, že prosebně voláš k Bohu Otci, Synu i Duchu svatému. Potom, při prvním „á“, ruce pomalu spouštěj dolů a uvědom si, že stojíš ve světelném sloupu Boží přítomnosti. Při druhém „á“ udělej na sobě znamení svatého kříže a uvědom si, že v tu chvíli necháváš proniknout svatým křížem celou svou duši i celou svou bytost. Při třetím „á“ měj ruce při sobě, dlaněmi nahoru a můžeš s nimi i mírně hýbat s vědomím, že prosíš Boha a že Bůh zaslíbil, že tomu, kdo prosí v moci svatého jména, dá. To se opakuje třikrát a potom je přijímání ducha pokání. Při tom se ještě klečí a znovu se opakuje všechno jako předtím, kromě toho, že při třetím „á“ uděláš gesto, že přijímáš Ducha svatého – ruce se zkříží na hrudi. Je to gesto přijímání. Podruhé se už stojí a s vědomím, že nyní přijímám ducha pokání za sebe i za americký národ. Představím si, že jsem v duchu v centru Ameriky – jakoby byl nad Amerikou takový kužel a nahoře je můj duch a při třetím „á“ spouštím ruce dolů, dlaněmi dolů. To je gesto, že Boží moc, která mě naplnila, ta Boží moc, která je v Božím jménu, vchází do celého amerického národa. To se opakuje ještě jedenkrát.

Když se děkuje, celou dobu se klečí a všechno se opakuje jako předtím, jenom při třetím „á“ se mírně ukloním, kdo je mladý, může i hlavou k zemi a z celého srdce děkuje, že Duch svatý to učinil, zač jsme prosili a co jsme s vírou konali.

Tyto gesta se opakují i při další pravdě, když prosíme o ducha modlitby i při prosbě a přijímání Božích zákonů i při prosbě za svěcení sedmého dne, ale také při prosbě za plnost Ducha svatého.

Když potom nastane prorokování na čtyři strany, tak si každý může znovu uvědomit, že je v geografickém centru Ameriky a nejprve se obrátí směrem na východ a znovu vzývá jméno Boží. Změna je při druhém „á“, že nedělám znak svatého kříže na sobě, ale udělám ho před sebou, tak, jako když kněz dává požehnání, a uvědomím si, že ten kříž je na východní straně mimořádně veliký po celé hranici Ameriky. Při třetím „á“udělám pohyb oběma rukama, že je předpažím a prosím přijď, od toho kříže má Duch svatý přijít ke mně, který stojím v centru Ameriky svým duchem. To se opakuje ještě třikrát. Pak se obrátím na zbývající strany – na jih, na západ a na sever.

Tato gesta jsou pouze pomůckou, ale Pán upřímnému modlitebníku dá zvláštní víru, když je vytrvalý, a dá mu i zakusit, že tato jeho modlitba je velmi prospěšná k vítězství nad královstvím temnoty nejen v Americe, ale i na Ukrajině a na celém světě.

Znovu připomínáme, že jde o boj za duše a zde je větší moc v modlitbě, než síla nejmodernějších fyzických zbraní a raket. Skrze tuto modlitbu Bůh ovlivňuje mysl mnohých lidí, kteří rozhodují o budoucnosti této země. Ale uvědom si, že ty jsi nyní stejně důležitý, ba ještě důležitější a mocnější, než zdánlivě nejmocnější osobnosti světa. Samozřejmě, to platí pro tu chvíli, když se modlíš s prostou vírou v Boží všemohoucnost. Zároveň můžeš vnímat, jak zlo zdánlivě vítězí, a přesto ty víš, že poslední slovo má nakonec Ježíš, který je Přemožitelem nad ďáblem a jeho démony. On potřebuje tebe, tvou víru, aby skrze tebe mohl působit.

 

Stáhnout: Upozornění k prorocké modlitbě na tento a následující měsíc

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]