Pět částí Svěcení neděle: Část 4. (video)

 

Čtvrtá hodina

1/3

a) úvod – Křest Duchem svatým

Ježíš řekl: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání: „Obraťte se… a přijmete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám i všem kteří jsou daleko …“ (Sk 2,38-39)

Je třeba skrze neustálé pokání znovu a znovu přijímat Ducha svatého! Znamená to vycházet z temnoty hříchu a vcházet do Božího světla, ze lži do pravdy, ze smrti do života! Každé postavení se do světla vyžaduje zapření sebe.

Vždy, když konáme pokání, tedy vcházíme do Boží přítomnosti a zde vyznáváme svůj hřích a víru v sílu Ježíšovy krve, znovu přichází Duch svatý a dává světlo a sílu k poznání a k realizování Boží vůle! „Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Pokud přijímáme Ducha svatého v plnosti, duch světa musí z naší duše ustoupit!

Abychom byli Kristovými svědky, máme přijat sílu Ducha svatého. Bez této síly budeme ne svědky, ale zrádci. Proč? Protože v nás je otrávený kořen – hříchem narušená přirozenost – a ta snadno věří lži a na druhé straně zpochybňuje pravdu. Tento tlak temnoty a hříchu je v nás, proto potřebujeme Boží sílu, abychom nezapřeli Krista, ale naopak o Něm svědčili a byli ochotni pro Něj i život obětovat.

Máme přijmout sílu Svatého Ducha, abychom byli Kristovými svědky.

 

a) 5 minut

všichni opakujeme: „I vy přijmete sílu Svatého Ducha a budete mými svědky.“ (Sk 1,8)

b) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „Přijímám sílu Ducha svatého, abych byl Tvým svědkem.

c) 5 minut:

Osobně prožívám, jak na apoštoly sestoupil Duch svatý a v tuto chvíli Ho s vírou a v plnosti přijímám.

Zpěv anebo modlitba v jazyku.

 

2/3

a) úvod – Křest ohněm

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel hodit na zem, a co chci, ať hoří.“ (srov. Lk 12,49-50) O jaký oheň jde? O oheň čisté Boží lásky – agapé – který hoří touhou po Bohu a záchraně nesmrtelných duší. O Ježíšovi je řečeno: „On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Mt 3,11) Tento očistný oheň, který je také spojen s Duchem svatým, spaluje už zde na zemi strusku našeho egoismu a hříšných závislostí. Ať očišťuje i náš rozum, vůli, pocity, srdce, vzpomínky, představy, plány… Ať nás uvádí do plné pravdy.

Nad apoštoly se ukázaly ohnivé jazyky. Sám Ježíš tento oheň hodil na zem a chce, ať hoří. K tomu dodává komentář, že nepřinesl na zem falešný pokoj, ale rozdělení. Je to tak proto, že mnozí hrdě odmítnou Boží království a tvrdě se postaví i proti členům vlastní rodiny.

Tento oheň působí duševní bolest, ale zároveň očišťuje duši!

Boží vůlí je, aby byl tento oheň hozen a aby hořel. Nepřátelé Krista se ho snaží uhasit! Já ale chci, aby hořel. Ať ve mně hoří! Už hoří!

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Ježíš řekl: ‚Oheň jsem hodil na zem, a co chci, ať hoří!‘ (srov. Lk 12,49-50)

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „I já chci, ať ve mně teď hoří!

d) 5 minut

osobně prožívám tuto pravdu a vírou si uvědomuji realitu: „Už hoří!“ Neviditelný oheň ve mně nyní spaluje sílu hříchu. Zpěv či modlitba v jazyku.

 

3/3

a) úvod – Dar proroctví

V listě ke Korinťanům je napsáno: Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) Apoštol Pavel dále vysvětluje: „Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše.“ Tedy při prorokování nejde o nějaké věštění, ale o budování, povzbuzení a útěchu.

Dnes každý obrácený křesťan musí nejvíce dychtit po daru proroctví. Proč? Protože společným pramenem jak Písma, tak i daru proroctví je týž Duch svatý! Duch pravdy!

Dnes ale Písmo svaté vysvětlují heretičtí teologové, a to přes brýle takzvané historicko-kritické metody. Za touto metodou je „pseudodar“ antiprorocký a duch lži.

Ovocem Ducha pravdy je věčný život. Ovocem ducha lži je věčná smrt.

Model, jak vysvětlovat Písmo svaté, dává apoštol Petr ve svém kázání v den Letnic. Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apoštolé jsou naplněni Duchem svatým a vnějškově se to projevuje tak, že mluví novými jazyky a prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.“ (Sk 2,18) Potom hned jde k podstatě, a tou je Ježíš Kristus a Jeho vykupitelská smrt i Jeho zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena v Žalmu 16,8-11: „Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach.“ (Sk 2,27) Petr řekl: „Zde mluví prorok David ne o sobě, ale o vzkříšení Krista.“ Pak cituje Žalm 110,1: „Řekl Pán mému Pánu: ‚Usedni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ (Sk 2,35)

Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém srdci a řekli: ‚Co máme dělat?‘“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se … A dostanete dar Ducha svatého.“

Stejným způsobem vysvětloval Písmo i sám Ježíš emauzským učedníkům. Ovocem bylo, že se jim otevřely oči a hořela jejich srdce (srov. Lk 24,31-32).

Stejně vykládají Písmo evangelisté, i apoštol Pavel a jiní apoštolové. Stejně máme Písmo vykládat i my – tedy ne v duchu ateistické HKT, ale v Duchu svatém, v duchu prorockém!

Prorokovat znamená aktualizovat literu Písma svatého do konkrétní situace. Vzorem antiproroctví je současná historicko-kritická teologie. Každý kněz je povinen se tohoto ducha HKT odřeknout a prosit o dar proroctví. O tento dar proroctví však má prosit i každý upřímný věřící. Zde platí: „Proste a dostanete.“

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Dychtěte po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. (1Kor 14,1)

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“, a jeden dodá: „Teď přijímám dar proroctví!

d) 5 minut:

Osobně prožívám tuto pravdu, zůstávám ve vděčnosti: „Děkuji za dar proroctví.“ Píseň: „Sláva, sláva, Aleluja.“

 

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]