Pět částí Svěcení neděle: Část 2. (video)

 

Druhá hodina

1/3

a) Úvod – Zjevení andělů

V neděli, brzo ráno, ještě za tmy, přichází Maria Magdaléna a druhá Marie do zahrady, kde byl Ježíš pochován. Nedaleko od hrobu je vyděsí prudké zemětřesení. Zjevuje se jim anděl Páně. Vidí ho, jak sestupuje z nebe, odvaluje od vchodu do hrobu velký kámen a sedá si na něj. Ženy s údivem hledí na andělovu tvář. Jeho obličej je jako blesk a rovněž roucho je zářivě bílé jako sníh třpytící se na slunci. Svědky tohoto oslnivého zjevu jsou i vojáci strážící Ježíšův hrob. Teď však leží na zemi jako mrtví, poraženi hrůzou z přítomnosti anděla. I ženy jsou vyděšené, ale hledí na nebeské zjevení s nadějí.

Teď jim anděl zvěstuje: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“ (Mt 28,5-7)

Po nich přišly ke hrobu i jiné ženy, které nesly masti. Vešly do hrobu a tělo Pána Ježíše tam nenalezly. Viděli zde však dva muže v zářivě bílém rouchu. Ti jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, byl vzkříšen…“ (Lk 24,5-6)

I já často hledám živého mezi mrtvými, když zůstávám v duchu nevěry, sebelítosti či jiného klamu. V tomto duchu však Ježíš není. Skrze pokání musím z tohoto ducha vyjít, abych se setkal s živým Ježíšem.

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši“ a jeden dodá: „Ty jsi vstal z mrtvých! Ty jsi Bůh!

d) 5 minut

osobně prožívám radostnou zvěst anděla: „Ježíš vstal z mrtvých!” Píseň: „Sanctus, Sanctus, hosanna…”, což znamená „Svatý, svatý, sláva!“ nebo píseň „Zmrtvýchvstal Ježíš náš Pán“.

 

2/3

a) úvod – Zjevení Marii Magdaléně

Kristus se nejdříve ukázal Marii Magdaléně. Ona byla svědkem momentu, kdy anděl ráno odvalil kámen a oznámil, že Ježíš v hrobě není, neboť vstal z mrtvých. Oznámila to apoštolům, ale pak se vrátila k hrobu, a tu se podruhé setkává s andělským zjevením. Anděl jí řekl: „Proč pláčeš?“ Ona odpověděla: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Když to řekla, obrátila se a vidí, že Ježíš tam stojí, ale nevěděla, že je to On. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš, koho hledáš?“ Myslela, že je to zahradník a odpověděla: „Pane, jestli jsi ho vzal ty, řekni mi, kdes ho položil.“

Nepoznala Ježíše, dokud jí neotevřel oči a dokud ji neoslovil jménem. Teprve tehdy vykřikla: „Rabunni!“, což znamená: „Mistře!“

Ježíš osvobodil Magdalénu od démonů a odpustil ji všechny hříchy. Ježíš se ptá i tebe: „Koho hledáš?“ Své potěšení, hřích? V něm štěstí nenajdeš. Hledáš Ježíše? Hledáš na modlitbě Jeho tvář? Kde je Ježíš? On odpovídá: „Já jsem s tebou po všechny dny tvého života.“ (srov Mt 28,20)

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Ježíš řekl: ‚Proč pláčeš? Koho hledáš?‘“ (J 20,15)

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Rabunni“ a jeden dodá: „Tebe hledám! Tys mě osvobodil z hříšné závislosti.“ (Uvědom si z jaké konkrétní závislosti tě Ježíš vysvobodil: na alkoholu, nečistotě, strachu, kariérismu…)

d) 5 minut

osobně prožívám, že Ježíš je tu a oslovuje mě jménem. Zpívám píseň: „Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen…“ a klaním se až k zemi. Děkuji Ježíši, že mě osvobodil z konkrétní závislosti.

 

3/3

a) úvod – Zjevení ženám

Ženy, které nesli drahé masti, byly svědky toho, že hrob je prázdný. Poté viděly dva svědky Ježíšova vzkříšení. Ti jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých, aby to zvěstovali apoštolům. Jejich slova jim však připadala jako blouznění (srov. Lk 24,9-11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly je a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

Ďábel i jeho lidé užívají celou řadu psychologických metod k zastrašování těch, kdo chtějí žít s Ježíšem a svědčit o Něm.

Ježíš je pravý Bůh. On přemohl hřích i smrt. Ženy se mu klaní – jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

Komu a čemu se klaním já? Penězům? Hmotným věcem? Kariéře? Falešným filosofiím? Moderním psychologiím? Veřejnému mínění? Duchu nečistému? Hříchu či pohanským praktikám? Koho, anebo čeho se bojím? Zesměšňování? Psychologických tlaků? Lidí? Ježíš i tobě nyní říká: „Neboj se!

 

b) 5 minut

všichni opakujeme: „Ježíš se zjevil ženám a řekl: ‚Nebojte se!‘“ Prožívám setkání žen s Ježíšem, a nyní i své setkání s Ním.

c) 5 minut:

Společně řekneme: „Ježíši”, а jeden dodá: „Nebojím se, důvěřuji Ti.“ Uvědomuji si, že musím změnit myšlení: Čeho se konkrétně bojím? Teď dávám tento strach Ježíšovi a vyznávám, že právě v tomto Mu důvěřuji.

d) 5 minut

osobně prožívám, že vzkříšený Ježíš je teď tady. Při zpěvu „Adoramus te Domine“, což znamená „Klaníme se Ti, Pane“, se klaníme. Děkuji Ježíši za to, kdy mi pomohl.

 

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]