Fotogalerie

kristovo-vzkriseni cz-jezis-opravdu-vstal-z-mrtvych cz-bear-in-mind-jesus_-painful-suffering-1

Poslední večeře a Getsemany (rozjímání)

Poslední večeře

 

a) 5 minut – úvod

Ve čtvrtek večer je Ježíš spolu s apoštoly ve večeřadle. Velikonoční svátky jsou spojeny s obřadem obětování beránka a s velikonoční večeří. Tyto svátky vyjadřují vyjití Izraele z otroctví egyptského faraóna. Ježíš přišel, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu a ďábla.

Na počátku Ježíš umyl apoštolům nohy. Tím jim dal jim příklad pokory a lásky. Varuje je před zradou, za níž je ďábel.

Dále Ježíš mluví o lásce: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za své bratry.“

Ježíš mluví o Duchu svatém: „Ještě bych vám měl mnoho mluvit, ale nesnesli byste to nyní. Až přijde Duch svatý, On vás uvede do plné pravdy.“

V čem se zapírat a čemu se učit

Nejprve je třeba studovat Boží slovo, potom ho žít a potom až učit. Dále vnímat potřebu následovat Ježíše v radikálnosti evangelia a také pracovat pro Něj. Především jde o to zapírat se. Zapírat – ztrácet své nálady, hořkosti, sebelítosti, svá zklamání a své zraněné city, když není realizována naše vůle. To je náš denní chléb. Máme se totiž od Ježíše denně učit tichosti a pokoře, a to až do své smrti! Toto jediné v Písmu svatém Ježíš výrazně říká, že se od Něho máme učit. Potom Ho máme následovat, jít za Ním.

Slovo otce patriarchy Eliáše na Květnou neděli

Na Květnou neděli si připomínáme slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kdy lidé vzali palmové ratolesti, šli Ho uvítat a volali: „‚Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský.‘ Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: ‚Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.‘“ (J 12,13-15)

Co bylo příčinou, že tak mnoho lidí přišlo k Ježíšovi? Příčinou byl velký zázrak vzkříšení mrtvého Lazara, který byl už čtyři dny v hrobě. Vzkříšení Lazara velmi dramaticky opisuje 11. kapitola Janova evangelia: Jak Ježíš přišel do Betanie a nejdříve Mu přiběhla naproti Marta. Pak je zde popsán rozhovor Ježíše a Marty, kdy jí Ježíš říká: „Tvůj bratr vstane.“ Ona odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš však řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (J 11,23-26) Pak přichází k Ježíšovi druhá Lazarova sestra Maria spolu s Židy, kteří ji těšili v jejím zármutku, a všichni společně jdou k Lazarovu hrobu. Ježíš řekl: „Odvalte ten kámen.“ Marta Mu však namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je v hrobě čtvrtý den!“ Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?“ Pohlédl vzhůru a modlil se: „Otče, děkuji Ti, že jsi mě vyslyšel.“

Jaký je kořen teroristického útoku v Petěrburgu a jaké je řešení?

7.4.2017

Prezident Ruské federace

Vladimir Putin

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu!

Představitelé islámu v RF ať veřejně spálí ta místa z Koránu, která vyzývají k násilí, zabíjení a terorismu! Pokud tak neučiní, dle ústavy RF jsou mimo zákon!

Hlavními viníky islámského atentátu v Petěrburgu a všech dalších, co budou následovat, jsou vnitřní vlastizrádci zastávající ve státě klíčová místa. Jde především o ministerstvo kultury a ministerstvo školství. Ti spolupracující na likvidaci Ruska se světovými zednářskými elitami. Připravují pro islamisty v Rusku ideální podmínky. Globalizační lobby prosadila i do vedení ruské pravoslavné církve svého člověka, který rovněž usiluje o islamizaci! V Německu zločiny islámských okupantů nejsou trestány, a kdo na ně upozorní a brání se, dostane 5 let vězení!

Kořenem teroristického útoku v Petěrburgu je náboženský fanatismus vycházející z podstaty islámu – z Koránu.

Slovo života – Gal 1,7-8 (9. 4.2017 – 23. 4. 2017)

„Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují

a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my

nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to,

které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (anatema)“

Rozjímání nad Gal 1,7-8

„Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují
a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe
přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (anatema)“

Tento výrok Boží, daný skrze apoštola Pavla, je mimořádně důležitý! Je ochranou proti herezím, které Kristovu církev ničí zevnitř. Nejen v dávné minulosti, ale mimořádným způsobem obzvlášť od časů II. vatikánského koncilu, se hereze lavinovitě rozšířily. Koncilem byla schválena hereze o úctě k pohanům a de facto i o úctě k jejich démonům! Tato hereze protiřečí učení apoštolů, Písmu svatému a celé dvoutisícileté Tradici.

Jak se mohlo stát, že tyto hereze schválili a prosazovali koncilní a pokoncilní papežové? Odpovědí na to je věroučná bula papeže Pavla IV. Bula vyhlašuje, že pokud kněz, biskup nebo i papež, hlásá hereze, tím samým na sebe stáhl anathemu – vyloučení z církve – a všechno, co koná, je neplatné. Totiž hereze jsou „jiné“, falešné  evangelium!

ODHOĎTE POUTA Rothschildů a Rockefellerů!

2.4.2017
Prezident USA Donald Trump
Vláda USA
Prezident Ruska Vladimir Putin
Vláda Ruska
Prezident Číny Si Ťin-pching
Vláda Číny

Ať jsou znárodněny banky a majetky masových vrahů lidstva. Nikdo vůči nim není vázán žádnými dluhy.

Byzantský patriarchát vyzývá všechny státy světa, aby se vzepřely zločinnému vykořisťování, kterým si je zotročují světové elity klanějící se satanu. Tito architekti NWO skrytě diktují a mění zákony ve všech státech a zavádějí diktaturu, vedoucí k jejich sebezničení.

Rothschildové a Rockefellerové si špinavými penězi podrobují celý svět. Není tajemstvím, jakými machinacemi a podvody jich dosáhli. Mají na svědomí i vraždy amerických prezidentů, kteří se proti nim postavili – Lincolna, Garfielda, Kennedyho. Dnes se dopouštějí nejtěžších zločinů proti lidstvu a připravují genocidu planety. Římský klub pod jejich vedením naplánoval vyhlazení lidstva na jednu tzv. zlatou miliardu (dnes už mluví jen o půl miliardě). K tomuto zločinnému cíli využívají všechny možné prostředky. Skrytě vyvolávají nemoci a neplodnost, aby tak postupně vyhubili obyvatelstvo (genové machinace, infikování setby, škodlivé vakcinace, biologické zbraně – viry…). Prosazují autogenocidní genderovou ideologii (homosexualismus, transsexualismus…), zavedli juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům, prosazují legalizaci narkotik, eutanazie, a to dokonce i pro děti!

K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI.

4.4.2017

Emeritní papež

Benedikt XVI.

Nutnost zveřejnění neplatnosti II. Vaticana a rovněž beatifikace Jana Pavla II.

Vaše Eminence,

protože se blíží Vaše 90. narozeniny, jsme povinni Vám znovu připomenout katastrofální situaci v církvi i to, co pro ni i pro svou duši ještě můžete udělat.

Vy jste byl přímým účastníkem (peritem) II. vatikánského koncilu.

Jaké ale byly duchovní kořeny II. Vaticana? Koncil prosadil Jan XXIII. pod heslem „aggiornamento“. Jan XXIII. (Angelo Roncalli) byl jako profesor v semináři v Bergamu v roce 1911 usvědčen z hereze modernismu. Benedikt XV. Roncalliho rehabilitoval, takže se dostal do Společnosti pro šíření víry a zároveň učil v římském semináři. Pius XI. pak Roncalliho jako heretika izoloval tím, že ho poslal jako apoštolského vizitátora do Bulharska a Turecka. Tam byl od roku 1925 do roku 1944. Pak ho k všeobecnému překvapení, zřejmě pod tlakem zednářů, Pius XII. určil za apoštolského nuncia v Paříži. Zde vešel do úzkého přátelství s předním zednářem E. Herriotem, starostou Lyonu, a předsedou Národního shromáždění. Toto přátelství se zednáři mu otevřelo cestu k další kariéře. Před konkláve nikdo s Roncallim nepočítal, on sám se ale později prozradil: „Byl jsem si jist, že z konkláve vyjdu jako papež.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]