Fotogalerie

cz-let-us-walk-in-faith-give-our-plans kristovo-vzkriseni cz-jezis-opravdu-vstal-z-mrtvych

Zjevení ženám

 

a) úvod – Rozjímání nad Božím slovem

Ženy, které nesli drahé masti, byly svědky toho, že hrob je prázdný. Poté viděly dva svědky Ježíšova vzkříšení. Ti jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých, aby to zvěstovali apoštolům. Jejich slova jim však připadala jako blouznění (srov. Lk 24,9-11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly je a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

Ďábel i jeho lidé užívají celou řadu psychologických metod k zastrašování těch, kdo chtějí žít s Ježíšem a svědčit o Něm.

Ježíš je pravý Bůh. On přemohl hřích i smrt. Ženy se mu klaní – jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat do 31. 12. 2017 /7. část/

27.4.2017

Modlitební mobilizace byla vyhlášena do 1. 5. 2017. Zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitební mobilizaci pokračovat! Proto se prodlužuje do 31. 12. 2017.

Apoštol vyzývá: „Na prvním místě žádám, aby se konaly modlitby… za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem… aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tim 2,1-4) Kdo v USA má v rukou moc? Prezident, kongresmani, senátoři, gubernátoři, ale také ti, kteří na ně vytvářejí tlaky. Jsou to světoví bankéři, ilumináti, lidé zasvěceni satanu. Kdo z těch, kteří mají zjevnou či skrytou moc, slouží Bohu a americkému lidu, a kdo z nich slouží satanu a vede lid Ameriky do katastrofy a do věčné smrti? Vůle Boží pro všechny křesťany v USA v tomto čase je: modlit se za všechny, jak zjevné, tak skryté vládce. Proč? Protože ti, kdo slouží Bohu a národu, potřebují ochranu a duchovní sílu. Na druhé straně modlitba paralyzuje ty, kdo slouží satanu. Získává pro ně milost vyrvat se z jeho spárů, obrátit se k Bohu a dojít spásy.

3. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

24.4 2017

K boji za zachování morálních hodnot proti globalizačnímu systému zla a smrti je nutná motivace!

(předcházející části: 1. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37033, 2. část http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37045)

V 1. části byla zmínka o globalizačním programu vytýčeném ředitelem CIA A. Dullesem už v roce 1945: „Nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto (pseudo)hodnotám věřit…“ V církevní oblasti tomuto programu posloužil II. vatikánský koncil (1962-65) takzvaným aggiornamentem, „Štrasburské memorandum“ programem sebelikvidace křesťanství (2014), Krétský sněm (2016) takzvaným ekumenismem prosazujícím panhereze neomodernismu a synkretismu s pohanstvím. Vyhlášením Lisabonské smlouvy (2009) EU likviduje pomocí legislativy křesťanské kořeny Evropy prosazováním homosexualismu a gender ideologie. Proces sebelikvidace křesťanských národů pokračuje zásluhou zrádné církevní hierarchie a zneužitím kultury, školství, legislativy a masmédií podle programu globalistů NWO.

Satanizace českého národa začíná v mateřských školách

24.4.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministryně Kateřina Valachová

Vážená paní ministryně,

dokument MŠMT pod názvem Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obsahuje bod Vzdělávací nabídka. Uvádí se v ní, co učitel dítěti nabízí. Citujeme: „… přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a tradic,…. přijmout tradici oslav.“

Vše zní pozitivně a asi nikdo by nepředpokládal, jak se tento „vzdělávací“ program prakticky realizuje a čeho se týká. Teprve, až když koncem dubna projdete kolem mateřské školy, jste v šoku! Místo paní učitelky je tu čarodějnice a kolem ní děti v černokněžnických kloboucích a pláštích. Ještě větším šokem je ale zjištění, že nejde o žádnou ojedinělou extravaganci. Metodický portál, inspirace a zkušenosti učitelů, spravovaný od roku 2012 Národním ústavem pro vzdělávání a spolupracující s MŠMT, podává obsáhlou a podrobnou instrukci, jak s malými dětmi slavit den čarodějnic! Varianta je dokonce i celý týden. Metodický portál je navíc spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Máme-li Krista, máme v Něm všechno

Boží slovo říká: „S Kristem jsme byli pohřbeni a spolu s Ním také vzkříšeni.“ (Kol 2,12) Toto není nějaké básnické vyjádření či poezie. Je to realita! Jak jsme byli spolu s Kristem vzkříšeni a jak jsme dostali nový život, je tajemství. Není třeba nad tím uvažovat. Písmo svaté to říká, tedy je to realita. Boží slovo říká: „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus“ a „jsme živým chrámem Ducha svatého“. Jestliže jsme v milosti Boží posvěcující, pak vše, co nám Ježíš vydobyl na Golgotě a vše, co je Jeho, dává nám, tedy je to i naše. Když Mu dáváme sami sebe a jsme s Ním sjednoceni, pak máme-li Krista, máme v Něm všechno. Sv. Pavel říká: V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.

Slovo otce patriarchy Eliáše na neděli sv. Tomáše

Kristus se večer v den svého vzkříšení ukázal apoštolům. Bůh ale dopustil, že apoštol Tomáš mezi nimi nebyl přítomen. Apoštolé mu řekli: „Viděli jsme Ježíše! I my jsme zpočátku pochybovali, ve strachu jsme se domnívali, že vidíme ducha. Ale Ježíš nám řekl: Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to Já. Dotkněte se Mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, a Já mám. Pak poprosil něco k jídlu a před námi pojedl, abychom Mu uvěřili, že je to skutečně On, že vstal z mrtvých. Svědectvím jsou i tyto kosti z ryby, kterou Ježíš jedl. Ježíš opravdu žije. My všichni – nás deset apoštolů a také dva učedníci, kteří šli do Emaus, jsme Jej viděli na vlastní oči.“ Ale Tomáš nechtěl přijmout svědectví apoštolů a nevěřil, že Ježíš vstal z mrtvých. Celý týden byl v nevěře a jen jim opakoval: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Za týden, v neděli večer, se Ježíš znovu ukázal apoštolům. První Jeho slovo bylo: „Pokoj vám.“ Potom se obrátil k Tomášovi a téměř doslova zopakoval jeho požadavek: „Dej svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Jaká byla Tomášova reakce? Zvolal: „Pán můj a Bůh můj!“

Zjevení Tomášovi

Tomáš v neděli Kristova vzkříšení prožíval větší boj s pochybnostmi než ostatní učedníci. Večer v neděli vzkříšení nebyl svědkem prvního Ježíšova zjevení učedníkům. Když se vrací do jejich společnosti, radostně mu zvěstují: „Viděli jsme Pána!“ Tomáš však nesdílí jejich radost. Zpráva, že Ježíš se zjevil v jeho nepřítomnosti, se ho bolestně dotýká a nepomůže mu zbavit se smutku a nevěry, které ho opanovaly. Odpovídá: „Jestliže neuvidím v Jeho rukou rány od hřebů a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do rány v Jeho boku, neuvěřím.“ Jeho podmínky zní neúprosně. Osmého dne jsou opět všichni spolu i s Tomášem. Tu se mezi nimi znovu objevuje Ježíš, tak jako před týdnem.

Slovo života – Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna,

Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn,

a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

Ef 2,8-9 (21. 5.2017 – 4. 6. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]