Fotogalerie

kristovo-vzkriseni cz-jezis-opravdu-vstal-z-mrtvych cz-bear-in-mind-jesus_-painful-suffering-1

K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI.

4.4.2017

Emeritní papež

Benedikt XVI.

Nutnost zveřejnění neplatnosti II. Vaticana a rovněž beatifikace Jana Pavla II.

Vaše Eminence,

protože se blíží Vaše 90. narozeniny, jsme povinni Vám znovu připomenout katastrofální situaci v církvi i to, co pro ni i pro svou duši ještě můžete udělat.

Vy jste byl přímým účastníkem (peritem) II. vatikánského koncilu.

Jaké ale byly duchovní kořeny II. Vaticana? Koncil prosadil Jan XXIII. pod heslem „aggiornamento“. Jan XXIII. (Angelo Roncalli) byl jako profesor v semináři v Bergamu v roce 1911 usvědčen z hereze modernismu. Benedikt XV. Roncalliho rehabilitoval, takže se dostal do Společnosti pro šíření víry a zároveň učil v římském semináři. Pius XI. pak Roncalliho jako heretika izoloval tím, že ho poslal jako apoštolského vizitátora do Bulharska a Turecka. Tam byl od roku 1925 do roku 1944. Pak ho k všeobecnému překvapení, zřejmě pod tlakem zednářů, Pius XII. určil za apoštolského nuncia v Paříži. Zde vešel do úzkého přátelství s předním zednářem E. Herriotem, starostou Lyonu, a předsedou Národního shromáždění. Toto přátelství se zednáři mu otevřelo cestu k další kariéře. Před konkláve nikdo s Roncallim nepočítal, on sám se ale později prozradil: „Byl jsem si jist, že z konkláve vyjdu jako papež.“

Čistota je ovocem Boží milosti, kterou Bůh dává za pokoru

Panna Maria je nám příkladem pokory. Ona řekla: „Jsem otrokyně Pána!“ „Shlédl Bůh na ponížení své otrokyně.“ Na ni se dívejme, stávejme se jí podobnými. Ona je naší Matkou!

Co se týče čistoty, je třeba pamatovat, že je ovocem Boží milosti, kterou Bůh dává pokorným. V kořeni čistoty musí být pokora, což je úplná odevzdanost Bohu, neboli obětující se a stravující se láska. Bez pokory nebudeme mít ani lásku k Bohu ani k bližnímu, ani čistotu a ani žádné jiné ctnosti. Svatý Basil píše ve svém dopise: „Kdyby ses vyznačoval modlitbou, zapíráním sebe, mimořádnou obětavostí atd., bez pokory to všechno padne!“ Zkusme tedy skutečně vážně usilovat o poslední místo. A pokud budeme tupeni, nespravedlivě podezíráni, znevažováni, osočováni, pokládáni za neužitečné ba škodlivé, až nebezpečné kvůli Ježíši, pak se snažme tuto nespravedlnost vnitřně skrze víru přijímat, všechno to dávat Pánu Ježíši a za vše Mu děkovat.

Ztráta duše a Zvěstování

„Kdo chce zachránit svou duši, ten ji ztratí a kdo ztratí svou duši pro mně a pro evangelium, ten ji zachrání!“ To je podstata – ztratit duši pro Krista a pro evangelium. A v tom je nám příkladem Přesvatá Bohorodička v momentu Zvěstování, když řekla: „Hle, otrokyně Pána, ať se mi stane podle Tvého slova“.

Když Panna Maria řekla: „Jsem otrokyně Pána!“, sestoupil Duch Boží. Jak se to nemožné stane možným? Duch svatý to učiní. Skrze Přesvatou Bohorodičku a Ducha svatého chce v nás Ježíš žít. Jak? Chce, abychom Mu do poslední věci dali svou vůli. Abychom Mu dali všechno. Abychom milovali Boha celým srdcem, celou duší a vší silou. Podstatou toho, aby Bůh v nás mohl žít, aby se v nás Ježíš mohl vtělit, je Mariina poslušnost: „Hle, otrokyně Pána!“ Tedy všechno dát Bohu, jako Přesvatá Bohorodička. Dát Mu svou vůli: „I když tomu nerozumím, ale chci sloužit Tobě, Pane!“

Svátek Zvěstování Páně

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Výzva k odstoupení papeže Františka

5.4.2017

Papež František

Vatikán

Vaše „Svatosti“,

Byzantský katolický patriarchát (BKP) se na Vás obrací s výzvou, abyste abdikoval z úřadu a po příkladu Benedikta XVI. odešel na emerituru. To, že jste čtyři roky z dopuštění Božího zastával úřad sv. Petra, bylo nakonec i k „dobru“ církve. Nelze jen na Vás svalovat vinu za katastrofální stav, v jakém se církev nachází. Proces odpadu nastal zvratem na II. vatikánském koncilu. Heretický dokument Nostra aetate (NA) vybídl k úctě k pohanským kultům, a tím de facto i k úctě k jejich démonům. Tu jde o veřejné schválení modlářství, a tím i konec misie. Rovněž je v NA obsažena hereze, že náš Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je stejný s muslimským bůžkem z Mekky. Tento Alláh z Mekky si však žádá krev křesťanů, anebo zapření spasitelné víry v Ježíše Krista, což znamená věčné zavržení! (Mt 10,32, Ř 10,9) Manipulační odvolávka v NA na soukromý dopis sv. Řehoře VII. vladaři Mauretánie, je vysvětlena jeho jiným, a to veřejným listem španělským knížatům z roku 1073. V textu sv. Řehoř několikrát nazývá muslimy pohany, kteří neznají Boha.

2. část: Křesťanská Theokracie kontra NWO

30. 3. 2017

Vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů, to je varianta reálného řešení, o které se vzhledem k vyhrocené situaci zmínil Byzantský patriarchát v dopise ruskému prezidentu V. Putinovi. Tak může být zastaven rozpad RF i proces globální satanizace a vytvořeny podmínky pro duchovní obnovu národa (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=37033).

Křesťanská Theokracie, neboli Kristokracie, má své hluboké kořeny v tisícileté tradici ruského národa i dvoutisícileté tradici Evropy. Současná demokracie je naopak jen předstupněm totální satanské diktatury NWO. K záchraně národů musí být nastolena moudrá diktatura, vycházející z přirozených a Božích zákonů! V žádném případě však tato Kristokracie nesmí být postavena na vládě jidášských klerikálů, jako je vatikánský František, a rovněž jim musí být znemožněno do ní zasahovat.

Kristokracie musí být budována na základech pravdy o Bohu a člověku.

Člověk má rozum, kterým může hledat pravdu, má i svědomí, aby rozlišoval dobro a zlo. Jenže v člověku je i dědičný hřích, který zlo produkuje. Proto jsou války, a proto musí být i v každém národě soudy a věznice.

Cesta k novému životu vede přes smrt starého člověka

Náš kříž je opravdu největším darem od Boha, má nás úplně vysvléci ze starého člověka, ze sebemenšího lpění na čemkoliv a obléci nás v myšlenky na podstatné věci – smrt, nebe, peklo a na opuštěného, poníženého a ukřižovaného Ježíše.

Vždy, když Bůh chce dát nový život – vzkříšení, cesta k novému životu vede přes smrt starého člověka. Jiná cesta není než zapřít sebe, vzít svůj kříž a jít za Ježíšem, a pak zemřít duchovně sobě, hříchu a světu! Kéž nás Bůh skrze různé maličkosti vede do smrti s Marií a skrze Marii.

Toto je poslední čas! V Rusku musí nastat reforma!

28. 3. 2017

Otevřený dopis prezidentu RF

NATO stále zvyšuje vojenský potenciál kolem ruských hranic. Vzhledem k vyhrocené situaci vně i uvnitř státu Byzantský patriarchát navrhuje vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů. To jsou nutné podmínky pro ochranu před globální satanizací a pro duchovní obnovu národa.

Vážený pane prezidente,

celý svět, a především ruský národ, Vám vděčí za to, co jste dokázal udělat pro záchranu Ruska.

Copak jste teď na svůj lid zapomněl? Nechal jste jej napospas mafii oligarchů a zkorumpované vládě? Chráníte vlastizrádce místo toho, abyste je trestal? Navalný, skrytý agent NWO, dnes pozvedl národ zdánlivě proti korupci D. Medvěděva. Ve skutečnosti je to však puč proti Vám! Navalný bude získávat svými „pochody proti korupci“ zvláště mládež.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.“

Gal 4,6-7 (23. 4. – 7. 5. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině [...]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě [...]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je [...]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední [...]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto [...]